T.C

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2018/2019

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 

GİRİŞ KILAVUZU

 1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 2. GENEL HÜKÜMLER………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
 3. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN GENEL HÜKÜMLER…………………………………………………………………………………………………………….. 4
 4. KONTENJANLAR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
 5. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
 6. YETENEK SINAVI TESTİ VE UYGULANMASI………………………………………………………………………………………………………………. 7
 7. TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER……………………………………………………………………………………………………………………. 7
 8. SPORCU ÖZGEÇMİŞ PUANI VE YERLEŞTİRME PUANI (SÖPYS) HESAPLANMASI……………………………………………………….. 8
 9. SPORCU ÖZGEÇMİŞ ve YETENEK SINAVI PUANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ………………………………………………………. 8
 10. SONUÇLARIN İLANI………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
 11. KESİN KAYIT TARİHLERİ VE GEREKLİ BELGELER……………………………………………………………………………………………………….. 9
 12. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ENGELLİ ADAYLAR ÖZEL YETENEK SINAVI……………………………………………………… 11
 13. DİĞER HÜKÜMLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

EK.1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU………….. 13

EK.2. ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI DEĞERLENDİRME TABLOSU…………………………………….. 14

 

T.C

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018/2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

GİRİŞ KILAVUZU 

  1.1.  AMAÇ VE KAPSAM

Bu kitapçık, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine alınacak öğrencilerin belirlenmesi için uygulama esaslarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

  1.2. TANIMLAR

Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

SÖPYS: Sporcu Özgeçmiş Puanı ve Yetenek Sınavı

ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖPYS puanı kullanılacaktır)

ÖYSP-SP: Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı

OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı

TYT: Temel Yeterlilik Testi

TYT-P: 2018-TYT puanı (en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır)

YP: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan

  2. GENEL HÜKÜMLER

Spor Bilimleri Fakültesi “Antrenörlük Eğitimi ”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerine alınacak öğrenciler için aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır.

 • Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Ön kayıt işlemini gerçekleştiren ve ilgili bölümün koşullarını sağlayan adaylar gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıt masasına
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için başvuru taban puanları, 2018 TYT sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan olarak belirlenmiştir.
 • 2018 TYT ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru
 • Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında yetenek testinden başarılı olmak koşulu ile, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun kararı uyarınca, adayların “TYT puanları” ve “Özel Yetenek Sınav Puanı” değerlendirmeye esas alınacaktır.
 • İnternet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra adayın kendisi evraklarını teslim etmelidir. Evrakların tesliminde posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla bölüm için ön kayıt yaptırabilirler.
 • Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 2018-YKS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir.
 • Aday ön kayıt süresince tercihlerini değiştirebilmektedir. Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir tercih değişikliğine kesinlikle izin
 • Adayların ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme sonucunda adaylar, öncelikli tercihlerine göre yalnızca bir asil listede yer
 • Belge teslim süresi tamamlandıktan sonra belge değişikliği yapılmayacak ve yeni belge alınmayacaktır.
 • Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuru yapılabilecek branşlar Ek.2’de

Bireysel sporlardaki her bir branştan en fazla 6 öğrenci, takım sporlarından ise her bir branştan en fazla 12 öğrenci alınacaktır.

Ek-2’de belirtilen spor dallarında Spor Özgeçmişi Puan Tablosundan herhangi bir puan alamayan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramaz. Engelli sporlarda derece yapmış ancak engeli olmayan sporcular Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramazlar.

 • Tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar değerlendirme üst kurulu tarafından verilir. Üst kurul Dekan, Dekan yardımcıları ve ilgili Bölüm Başkanlarından oluşur.

 

  3. ENGELLİ ADAYLAR İÇİN GENEL HÜKÜMLER

Özel yetenek sınavına başvuracak olan engelli aday öğrenciler [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)];

 1. Üniversite veya hakem statüsündeki devlet hastanesinden aldıkları “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile engel durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2018-TYT sınavından en az 100 puan ve üzerinde olması durumunda “Antrenörlük Eğitimi” bölümüne özel yetenek sınavlarına başvuru
 2. Adaylar başvurularını 6-7 Eylül 2018 tarihlerinde gerekli olan evrakları Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıt masasına kendisi teslim edeceklerdir. E
 3. “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda, adayın başvurduğu spor dalında “spor yapmasına” mani bir hal olmadığı

ibaresi yer almalıdır.

 1. Engel durumlarını belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılır. “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”nun sınav başvuru tarihinden en fazla 6 ay öncesi alınması ve sağlık kurulunda başvuran adayın engel durumu ile ilgili uzman hekimin bulunması gerekmektedir. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez.
 2. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli adaylar; sadece Fakültemizde Antrenörlük Eğitimi Bölümünde uzmanlık dalı eğitimi verilen ve aynı zamanda Paralimpik spor dalları kapsamında yer alan spor dallarına başvuru yapabilirler (Tablo 3). Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli adayların başvuru yapacakları Paralimpik spor dalında en az üç (3) yıllık sporcu lisanslarının olması zorunludur (lisanslar üst üste üç yıl olmak zorunda değildir).
 3. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuracak engelli adayların ibraz ettikleri Paralimpik spor dalında (Tablo

3) vizeli lisans yıllarından herhangi bir yıla ait olmak koşuluyla, en az bir (1) müsabakaya veya yarışmaya katıldıklarına veya derece yaptıklarına ilişkin ilgili kurumdan (Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlar, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu kurumların İl/İlçe Müdürlüklerinden /temsilciliklerinden) verilen resmi belgeye (müsabaka listesi, müsabaka cetveli, müsabaka raporu, sonuç belgesi) sahip olmaları gereklidir (Tablo 4).

 1. Engelli kontenjanı dolmadığı takdirde, boş kalan kontenjan sayısı genel kontenjana aktarılacaktır.


Tablo 1.
Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanları

BÖLÜMLER KONTENJAN ENGELLİ KONTENJAN
 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

45

 

5

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Kadın 20

Erkek 40

 

 

Adayların ön kayıt işlemleri yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için başvuru ile ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 2. Sınavla İlgili Önemli Tarihler

TARİH Başlangıç Bitiş Açıklamalar
 

 

Ön Kayıt

 

 

13 Ağustos 2018

Saat 10.00

 

 

27 Ağustos 2018 Saat 17.00’a kadar.

Tüm adaylar http://sporbilkayit.sabis.sakarya.edu.tr web adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini yaparlar. Aday bilgilerini ön kayıtların son gününe kadar güncelleyebilir.
 Beden Eğitimi ve Spor Öğr.

 Bölümü için TYT puanına göre Kadın ve Erkek aday listelerinin

açıklanması.

 

 

28 Ağustos 2018

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuru yapan adayların içerisinden belge teslimi yapacak ve belge teslimi yapamayacak adayların listesi açıklanacaktır. TYT puan

sıralamasına göre kadın adaylar içerisinden ilk 250’e, erkek adaylar içerisinden ilk 500’e giren adaylar belge teslimi yapacaklardır.

Belge Teslimi ve Yetenek Sınavı

 

Antrenörlük Eğitimi ve

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Adaylar     gerekli     olan     belgeleri     Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanlık Binası kayıt bürosuna 09:00-
17:00 saatleri arasında teslim ederler.
6 Eylül 2018 7 Eylül 2018  Belge  teslimi sonrası adaylara “Pençe  Kuvveti

Testi”  uygulanacaktır. Erkeklerde en az 10  kg,

kadınlarda ise en az 5 kg değer alanlar, yetenek

sınavından başarılı sayılarak, değerlendirmeye

alınacaklardır.

Antrenörlük    Eğitimi    bölümü    için,    Engelli

 adayların 30 metre özel yetenek sınavı 6-7 Eylül

tarihlerinde belge tesliminden sonra saat
14.00’de yapılacaktır.
 

 

Kontrol Listelerinin ilanı

ve

itiraz kabulü

 

 

 

11 Eylül 2018

 

 

 

12 Eylül 2018

İlan edilen kontrol listelerine göre bilgilerinde hata olduğunu düşünen adayların sporbilimleri@sakarya.edu.tr adresine TC

Kimlik Numarası ve Adı Soyadı bilgileriyle birlikte itiraz konusunu içeren elektronik posta

göndermeleri gerekmektedir. Telefon ve faks ile yapılan itirazlar değerlendirmeye

alınmayacaktır.

 

Sonuçların İlanı

 

 

14 Eylül 2018 saat:16.00

Değerlendirme sonuçları Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce

www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr web adresinden ilan edilir.

 

Pençe Kuvveti Testi; Ölçümler elektronik pence kuvveti ölçüm cihazı ile yapılacaktır. Adaylara iki hak verilecektir.

Erkeklerde 10 kg, kadınlarda 5 kg değerine ulaşanlar veya geçenler, sınavdan 100 PUAN alacaklardır. Bu kuvvet değerlerini elde edemeyenler ve sınava girmeyenlerin puanı sıfır (0) olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınacaktır.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).
 • 2018 TYT sınav sonuç belgesi
 • Alanı veya Dalı “SPOR” çıkışlı olduğunu gösteren belge. (Diploma ya da okuldan alınan resmi yazı)
 • Milli sporcu olan adayların, Spor Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel

 Müdürlüğünden en az genel müdür Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir. Olimpik olan, müsabakası yapılan branşlar için “Milli Sporcu” Belgesi dışındaki belgeler geçerli sayılmayacaktır. Yarışması olmayan spor branşlarında ilgili uluslararası federasyonun yıllık programı içerisinde yer alan organizasyonlarda ve yine federasyonun yapmış olduğu seçmeler sonucunda ülkemizi temsil etmiş olan sporcular için bu durumlarını açıkça belirten resmi belge gereklidir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası ibraz edilmelidir).

 • Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adaylar için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel

 Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı), (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası ibraz edilmelidir).

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için spor yılı gösterir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır).
 • Başvuru Hizmeti Ücreti dekontu; 100 TL başvuru hizmeti belge teslimi için gelindiğinde kampüste bulunan Ziraat Bankasına yatırılabilir. Başvuru hizmeti için yatırılan ücret her ne sebep olursa olsun tekrar iade

T.C. Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Kampüs Adapazarı Şubesi

IBAN NO: TR74 0001 0019 4686 0260 2850 02 HESAP NO: 1946 – 86026028 – 5002

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü tercih eden adayların Sporcu Özgeçmiş Puanları ve Yetenek Sınavı (SÖPYS) EK-1’e göre hesaplanır. Spor özgeçmiş belgesi olmayan adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı 0 (sıfır) ve Yetenek Sınavına girmeyen ya da kuvvet değerlerini elde edemeyen adayların Yetenek Sınav puanı 0 (sıfır) alınarak değerlendrime yapılacaktır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adayların Sporcu Özgeçmiş Puanı, Ek-2’de yer alan uzmanlık eğitimi verilecek branşlar için belirlenmiş özgeçmiş puanlarına ve yetenek sınav puanları esas alınarak belirlenir.

Adayların yerleştirmeye esas olan puanının (YP) hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınır.

Yerleştirmeye esas alınacak puan (YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır).

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xTYT-P)+(0.03xOBP)

 

Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, sosyal bilimler vb. alanından geliyorsa)

YP=(1.17xÖYSP-SP)+(0.11xOBP)+(0.22xTYT-P)

Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday yerleştirilmiş olarak ilan edilir. Adaylar sadece bir listede asil olacağından dolayı tercih sırasına göre yerleştirme yapılır. Asil adayların haricindeki adaylar puan sırası ve tercih durumuna göre yedek olarak değerlendirilir.

Öğrenci Alım sonuçları Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünce www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr web adresinden ilan edilir.

Yerleştirmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıt tarihleri sonuçların ilanı ile birlikte www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr adresinden duyurulacak ve kayıtlar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilecektir. Asil adaylardan kaydını yaptırmayanlar olduğu takdirde, yedek listesindeki sıralama esas alınarak yedek kayıt işlemleri yapılacaktır. Yedek kayıtlarının işleyişi ile ilgili bilgiler Öğrenci İşleri web sayfasından asil kayıt tarihleri bitmesinden sonra ilan edilir.

 Asil ve Yedek Kayıt Yeri: SUBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı –Esentepe Kampüsü

Ön kayıt hakkı kazanan engelli aday öğrenciler 2018-TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (2018- Yükseköğretim Kurumları Sınav Kılavuzunda yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilirler ve yetenek sınavını kazanan adayların kayıtları yapılır.

 • Engelli Özel Yetenek Sınavı, engelli adayın spor özgeçmişi ile fiziksel yeterliliğinin derecelendirilmesinden (30 m yarışı) oluşur.
 • Engelli adayın Fakültemizde eğitim hakkını kazanabilmesi için Engelli Fiziksel Yeterlilik Sınavında başarılı sayılmalıdır.
 • Engelli adayın, Paralimpik spor dallarında son 3 (üç) yılda katıldığı yarışmalar ve elde ettiği başarılar Tablo4 bilgilerine göre puanlandırılır. Engelli adayın spor özgeçmiş puanı tek bir spor dalı için hesaplanır ve en fazla 100 puan
 • Başvuru yapan engelli adaylar Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümünde uzmanlık dalı eğitimi olan ve Paralimpik spor dallarından özgeçmiş puanı Engelli adaylar, ilgili federasyon veya kuruluşların onaylı resmi evrakı ile Engelli Aday Spor Özgeçmiş Puanı için belirttikleri spor deneyimini kanıtlamak zorundadır.

Tablo 3. Öğrenci Alımı Yapılacak Paralimpik Branşlar 

Engelli Adaylardan Öğrenci Alınacak Paralimpik Branşlar
Atletizm Oturarak Voleybol
Badminton Tekerlekli Sandalye Basketbol
Halter Tekerlekli Sandalye Tenis
Okçuluk Yüzme

 

 • Engelli adaylar 30 mesafeyi 60 saniye ve altında tamamlamaları durumunda Engelli Adaylar Fiziksel Yeterlik Sınavından başarılı sayılırlar. Bu sürede yarışı tamamlayamayan adaylar engelli özel yetenek sınavından başarısız (diskalifiye) sayılır. Engelli adaylar 30 metre koşusuna sadece 1(bir) kez katılacaklardır.
 • EAYP (Engelli Adaylar Yerleştirme Puanı)=ESÖP(Engelli Adaylar Spor Özgeçmiş Puanı)
 • Engelli Adaylar Yerleştirme Puanı eşit olan engelli adaylardan 2018-TYT puanı yüksek olan aday üst sıraya yerleştirilir.

Tablo 4. “Antrenörlük Eğitimi Bölümü için Engelli Aday Spor Özgeçmiş Puan Tablosu

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI ENGELLİ ADAY SPOR

 

ÖZGEÇMİŞ PUANI (ESÖP) TABLOSU

Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda birinci olmak 100 puan
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalarda ikinci veya üçüncü olmak 90 puan
Paralimpik spor dallarında uluslararası yarışmalara katılmak 80 puan
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda birinci olmak 70 puan
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalarda ikinci veya üçüncü olmak 60 puan
Paralimpik spor dallarında ulusal yarışmalara katılmak 50 puan

Öğrenci seçim komisyonu ve Öğrenci Seçim Üst Kurulu gerektiğinde ilan edilmek suretiyle sınav ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir. Adaylar Seçim Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip durumundadırlar. Seçim ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar durumunda Üst Kurul sorumlu ve yetkili mercidir. Seçim yukarıdaki hükümler çerçevesinde yapılacaktır ve ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

Spor Yılı Puan
2 yıl 10
3 yıl 20
4 yıl 30
5 yıl 40
6 yıl veya C Milli 50
7 yıl 60
8 yıl 70
9 yıl 80
10 yıl veya B Milli 90
A Milli 100

 

 • Branş farklılıkları ve farklı senelerde (son 10 yıl) lisans vizelerinin toplam senesi göz önüne alınacaktır.
 • Spor özgeçmişi    olmayan    adayların    Sporcu    Özgeçmiş    Puanları    0    (sıfır)    alınarak

 değerlendirmeye katılacaktır.

 • Spor yılı hesaplanmasında 31 Aralık 2017 tarihine kadar tescillenmiş spor yılı bilgisi dikkate

alınacaktır.

Puan ATICILIK
 

 

100

 

Olimpiyat Oyunları, Dünya Büyükler ve Gençler Şampiyonası, Avrupa Büyükler ve Gençler Şampiyonası’na katılmış olmak.

 

 

90

 

 

Büyükler ve gençler kategorisinde Türkiye rekoru kırmış olmak.

 

 

80

 

 

(+)19, 17-18, 15-16, 13-14 yaş gruplarında milli olmak.

 

 

70

 

 

Türkiye Şampiyonasında gençler ve büyüklerde ilk üçe girmiş olmak.

 

 

60

 

 

Türkiye Şampiyonasında kendi kategorisinde ilk 8’e girmiş olmak.

50
 

 

40

 

 

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

 

En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

En az 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

Puan

ATLETİZM

*Puan cetveli için: IAAF SCORING TABLES UPDATED FOR 2017 bknz.

*Büyükler kategorsindeki ağırlık ve yükseklikerle gerçekleştirilen dereceler dikkate alınacaktır.

 

 

100

 

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 951 ve üzeri puan almak.

 

90

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 901 – 950 arasında puan almak.

 

80

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 851 – 900 arasında puan almak.

 

70

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 801 – 850 arasında puan almak.

 

60

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 751 – 800 arasında puan almak.

 

50

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 701 – 750 arasında puan almak.

 

40

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 651 – 700 arasında puan almak.

 

30

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 601 – 650 arasında puan almak.

 

20

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 551 – 600 arasında puan almak.

 

10

 

IAAF Puan Tablosunda belirlenen puan cetvelinde 501 – 550 arasında puan almak.

 

 

Puan BADMİNTON
 

 

100

 

Büyükler veya Gençler kategorisinde Olimpiyatlara katılmış olmak. Büyükler veya 19 yaş kategorisinde milli olmak.

Büyükler veya Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonasına katılmış olmak. Büyükler veya Gençler Dünya Şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

90

Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak Gençler kategorisinde Milli olmak.

Büyükler veya Gençler International Challenge Cup turnuvasına katılmış olmak.

Büyükler veya Gençler Avrupa Ranking Şampiyonasında ferdi olarak yarışmış olmak. Okullararası Dünya veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak.

 

 

80

 

Türkiye Büyükler veya Gençler Turnuvasında en az çeyrek final oynamış olmak. Büyükler Türkiye Ranking Şampiyonasına katılmış olmak.

Büyükler veya Gençler takım şampiyonalarında ilk 4’e giren takımlarda oynamış olmak. Türkiye Okullar arası şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 4’ e girmiş olmak.

 

 

70

 

Büyükler veya Gençler Türkiye finalleri takım şampiyonalarında ilk 8’ e girmiş olmak. Okullar arası Türkiye şampiyonalarında bireysel veya takım olarak ilk 8’ e girmiş olmak.

 

 

60

 

 

50

 

 

40

 

En az 4 kere Büyükler veya Gençler Türkiye ferdi müsabakalarına katılmış olmak. En az 4 kere Türkiye Şampiyonasına katılan kulüp takımlarında oynamış olmak. Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan BASKETBOL
 

 

 

100

 

Milli sporcu olmak. (U19 ve sonrası).

Erkeklerde süper lig ya da 2014-2015 sezonunda ve öncesinde 1.ligde oynamış olmak. Bayanlarda süper ligde ya da 20013-20014 sezonu ve öncesinde 1. Ligde oynamış olmak.

Büyük, Genç ve Yıldız kategorilerinde Olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

 

90

 

Erkeklerde 1.lig de oynamış olmak ya da 2014-2015 sezonunda ve öncesinde 2.ligde oynamış olmak.

Bayanlarda 1. Ligde ya da 2014-2015 sezonunda ve öncesinde 2.ligde oynamış olmak. Genç ve Yıldız milli olmak (U18,U17,U16,U15)

Okullar arası Avrupa ve Dünya Şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

80

 

Erkeklerde 2.ligde oynamış olmak.

Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde ( 2016-2017 sezonu ve sonrası için AA statüsünde) Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

U 14 Milli olmak.

 

 

70

 

Bayanlarda 2.ligde 2014-2015 sezonu sonrasın da 5 maç oynamış olmak.

Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları finallerinde oynamış olmak. Gelişim liginde oynamış olmak.

 

 

60

 

3 yıl Basketbol oynamış ve aynı zamanda Erkeklerde Bölgesel Ligde 5 maç oynamış olmak.

Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde ( 2016-2017 sezonu ve sonrası için A statüsünde) Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

50

 

Okullar arası lise kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

40

 

Türkiye Üniversiteler 1. Lig müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

Okullar arası orta okul kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

Okullar arası lise kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında oynamış olmak.

 

30

 

11 yıl ve üzeri basketbol sporcu lisansı sahibi olmak. İl geneli yapılan ligde en az 3 sezon 1. olmak.

 

20

 

7-10 yıl süreyle basketbol sporcu lisansına sahip olmak.

 

10

 

3-6 yıl süreyle basketbol sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

 

Puan

 

 

BİLARDO

 

 

 

100

 

Büyükler ve Gençler kategorilerinde Dünya ve Avrupa Bilardo Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak (ferdi veya takım olarak).

Uluslararası Bilardo Turnuvalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

 

90

Uluslararası Bilardo Turnuvalarında ilk 16’ya girmiş olmak.

Büyükler ve Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.

Milli olmak.

 

80

 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk 16’ya girmiş olmak.

 

 

70

 

Minik ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

60

 

 

Kulüplerarası Bilardo Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

50

 

 

40

 

Üniversiteler arası Türkiye Bilardo Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

 

11 Yıl ve üzeri süreyle Sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arası süreyle Sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak. 3-6 yıl arası süreyle Sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

 

Puan

 

 

BİSİKLET

 

 

 

100

 

Olimpiyat oyunlarına, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak, Balkan Şampiyonasında ilk 3’e girmiş olmak.

 

 

90

 

 

Yıldızlar, Gençler, Büyükler kategorilerinde milli olmak.

 

 

80

 

 

Yıldızlar, Gençler, Büyükler kategorilerinde Türkiye’de ilk üçe girmiş olmak.

 

 

70

 

 

Türkiye Şampiyonasında ilk 10’a girmiş olmak.

 

 

60

 

 

50

 

Türkiye Üniversiteler müsabakasında ilk üçe girmiş olmak.

 

40

 

 

30

 

 

En az 7-11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak

 

 

20

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak. İl müsabakalarında ilk 3’e girmiş olmak.

 

Puan BOKS
 

 

100

 

Büyükler ve gençler yaş kategorilerinde Olimpiyat, Üniversiyat, Ordular arası, Akdeniz oyunlarında, Dünya, Avrupa ve Avrupa Birliği Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

90

 

Büyükler ve gençler yaş kategorilerinde Olimpiyat, Ünversiyat, Ordular arası, Akdeniz oyunlarında, Dünya, Avrupa ve Avrupa Birliği Şampiyonalarına katılmış olmak.

 

 

80

 

Yıldızlar, alt minikler ve üst minikler Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

70

 

Büyükler, gençler, yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım formasıyla Uluslararası Turnuvalara katılmak.

 

 

60

 

 

Büyükler, gençler, yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım kampında bulunmak.

 

 

50

 

Yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım kampında bulunmak.

 

 

40

 

Büyükler ve gençler yaş kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarının en az ikisinde ilk sekize girmek.

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

Yıldızlar, alt minikler ve üst minikler yaş kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarının en az ikisinde ilk sekize girmek.

11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

Tüm yaş kategorilerinde en az iki defa Türkiye şampiyonasına katılmış olmak. 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

 

Puan

 

 

DAĞCILIK

 

 

 

100

 

 

Dağ mihmandarı olmak.

 

 

90

 

 

TDF tarafından seçilmiş olarak, ülkemizi yurt dışında temsil etmiş olmak

 

 

80

 

 

TDF nin kış eğitimlerinden kış arama kurtarma eğitimini almış olmak.

 

 

70

 

 

TDF nin kış eğitimlerinden ileri kar buz eğitimini bitirmiş olmak.

 

 

60

 

 

TDF nin kış eğitimlerinden kış gelişim eğitimini bitirmiş olmak.

 

 

50

 

 

TDF nin kış eğitimlerinden kış temel eğitimini bitirmiş olmak.

 

 

40

 

 

TDF nin yaz eğitimlerinden yaz arama kurtarma eğitimini bitirmiş olmak.

 

 

30

 

TDF nin yaz eğitimlerinden ileri kaya eğitimini bitirmiş olmak.

 

 

20

 

TDF nin yaz eğitimlerinden yaz gelişim eğitimini bitirmiş olmak.

 

10

 

TDF nin yaz eğitimlerinden yaz temel eğitimini bitirmiş olmak.

 

Puan FUTBOL
 

 

 

100

Erkekler: Futbolda A, Ümit ve Gençler kategorisinde milli olmak. Futsalda milli olmak.

Süper lig veya 1. Ligde en az 1 defa oynamış olmak. 1.ligde en az 3 defa oynamış olmak.

Fifa kokartlı hakem olmak.

Futbolda pro lisans antrenörlük belgesine sahip olmak.

Kadınlar: Futbolda A, Ümit ve Gençler kategorsinde milli olmak. Futsalda milli olmak.

 

 

 

90

Futbolda 3. Ligde en az 5 maç oynamış olmak.

Profesyonel takımların U21- A2 takımlarında en az 5 maç oynamış olmak. BAC liginde en az 5 maç oynamış olmak.

Futsal 1. Ligde en az 5 maç oynamış olmak. Plaj Futbolunda milli olmak.

Kadınlar futbolda 1.ligde en az 5 maç oynamış olmak

Futbolda A lisans belgesine sahip olmak.

 

 

80

Bal liginde en az 5 maç oynamış olmak.

Gelişim ligi U19 kategorisinde en az 5 maç oynamış olmak. Üst klasman hakem ya da yardımcı hakem olmak.

Futbolda UEFA B antrenörlük belgesine sahip olmak.

 

 

70

Süper amatör veya amatörde en az 5 maç oynamış olmak. Gelişim ligi U17 – U18 liginde en az 5 maç oynamış olmak. TFF klasman hakem veya yardımcı hakem olmak.

Futbolda UEFA C antrenörlük belgesine sahip olmak.

 

60

Uluslararası okul müsabakalarında Futbol oynamış olmak ( en az 1 yıl) Gelişim liglerinde U16 kategorisinde en az 5 maç oynamış olmak.

Futbolda bölgesel hakem veya yardımcı hakem olmak.

 

50

Okullararası Türkiye şampiyonasında oynamış olmak.

Gelişim ligi U14-U15 kategorisinde en az 5 maç oynamış olmak. TFF il hakemi veya yardımcı hakem olmak.

 

40

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

 

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan GÜREŞ
 

100

 

Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası veya Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak.

 

 

90

 

Bireysel müsabakalarda Büyükler, Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek.

Türkiye Süper ve 1. Güreş liginde takım olarak ilk iki dereceye girmek.

 

 

80

 

Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak Türkiye Süper ve 1. Güreş liginde takım olarak üçüncü olmak.

Türkiye 2. Güreş liginde takım olarak ilk iki dereceye girmek.

 

 

 

70

 

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek.

Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk iki dereceye girmek.

 

60

 

 

50

 

 

Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

40

 

 

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

30

 

 

En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

En az 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

Puan

 

HALTER

 

 

 

100

 

 

Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası’na katılmış olmak.

 

 

90

 

 

Gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak.

 

 

80

Yıldızlar kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak.
 

 

70

Türkiye Halter Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek.

Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

60

 

 

Minikler kategorisinde Türkiye şampiyonalarında dereceye girmek.

 

 

50

 

 

40

 

 

30

 

En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

En az 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan KARATE-DO
 

 

100

 

Büyükler Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonalarına katılmış olmak. Akdeniz Oyunlarına katılmış olmak.

Avrupa oyunlarına katılmış olmak.

 

 

 

90

 

Gençler, 21 yaş altı veya Ümitler kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılmış olmak.

Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorisinde milli olmak. İslam oyunlarına katılmış olmak.

Üniversiteler Arası Dünya Karate Şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olmak.

 

 

80

Üniversiteler Arası Dünya Karate Şampiyonasına katılmış olmak.

Büyükler, 21 yaş altı, Gençler, Ümitler, Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.

Balkan Şampiyonası, C statüsündeki uluslararası müsabakalara milli sporcu olarak katılmak veya derece almak.

 

 

70

 

Türkiye Karate Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, Ümitler ve Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek.

Gençler, Ümitler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

60

 

 

Minikler ve Yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

 

50

 

 

40

 

Siyah kuşak 1.Dan’ a sahip olmak.

Türkiye Üniversiteler Arası Karate müsabakalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzeri süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

20

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan KANO
 

 

100

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Olimpiyat Oyunları, Dünya

Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

90

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlarda ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

80

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak.

 

 

70

 

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

60

 

50

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonasına veya Türkiye Kupası yarışlarına katılmış olmak.
 

 

40

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde ilgili federasyonun yıllık faaliyet

programında yer alan Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası dışındaki resmi bir yarışta ilk üç dereceye girmiş olmak.

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

20

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan KÜREK
 

 

100

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Olimpiyat Oyunları, Dünya

Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

90

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlarda ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

80

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak.

Türkiye Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

70

 

Büyükler – 23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonasına veya Türkiye Kupası yarışlarına katılmış olmak.

 

 

60

 

 

50

Büyükler -23 Yaş altı veya Gençler kategorisinde ilgili federasyonun yıllık faaliyet

programında yer alan Türkiye kupası ve Türkiye Şampiyonası dışındaki resmi bir yarışta ilk 3 dereceye girmiş olmak.

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak.

 

 

40

 

 

Deniz Küreği Türkiye şampiyonasında ilk üçe girmiş olmak.

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

Puan

 

OKÇULUK

 

 

 

100

 

Büyükler veya Gençler kategorisinde Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

90

 

Büyükler veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlarda takım veya ferdi ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

80

Büyükler veya Gençler kategorisinde en az 5 ülkenin katıldığı Balkan Şampiyonası veya uluslararası yarışlara katılmış olmak.
 

 

70

 

Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında veya Türkiye Kupası yarışlarında takım veya ferdi ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

60

 

Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonasında veya Türkiye Kupası yarışlarında takım veya ferdi ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

50

 

Büyükler kategorisinde ilgili federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası dışındaki resmi bir yarışta takım veya ferdi ilk üç

dereceye girmiş olmak.

 

 

40

Gençler kategorisinde ilgili federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası dışındaki resmi bir yarışta takım veya ferdi ilk üç

dereceye girmiş olmak.

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında takım veya ferdi ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzerinde sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arasında sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 3-6 yıl arasında sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan SPOR TIRMANIŞI
 

 

100

 

 

1.Kademe Spor Tırmanış Antrenörlük belgesine sahip olmak.

 

 

90

 

 

Spor Tırmanış alanında Şef rota yapıcı ya da Rota yapıcı olmak.

 

 

80

 

 

Spor Tırmanış alanında Milli sporcu olmak.

 

 

70

 

Ülkemizde yapılan resmi Spor Tırmanış yarışmalarının herhangi birinde ilk üç dereceden birini almış olmak.

 

 

60

 

Ülkemizde yapılan resmi Spor Tırmanış yarışmalarının herhangi birinde finallerde yarışmış olmak ya da ileri spor tırmanış eğitimini tamamlamış olmak.

 

 

50

 

 

Spor Tırmanış Hakemi olmak ya da temel spor tırmanış eğitimini tamamlamış olmak.

 

 

40

 

 

Ülkemizde yapılan resmi Spor Tırmanış yarışmalarının herhangi birinde yarışmış olmak.

 

 

30

 

 

11 yıl ve üzerinde sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arasında sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek. 3-6 yıl arasında sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan TAEKVONDO
 

 

 

100

 

Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyatlarına katılmış olmak.

Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonalarına, Dünya veya Avrupa Takımlar kupası /Şampiyonalarına katılmış olmak.

Üniversite Dünya veya Avrupa oyunları veya şampiyonalarına katılmış olmak.

 

 

90

 

Büyükler, Ümitler, Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli olmak.

Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek.

 

 

80

 

Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak.

 

 

70

 

Türkiye Taekwondo Federasyonunun düzenlediği bölgesel grup müsabakalarında Büyükler, Ümitler veya Gençler kategorilerinde ilk üç dereceye girmek.

Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk iki dereceye girmek.

 

 

60

 

Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında üçüncü olmak.

Gençler veya Yıldızlar kategorilerinde Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen Türkiye müsabakalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

50

 

 

Siyah kuşak 2. dan olmak.

 

 

40

 

Siyah kuşak 1.dan (pum) olmak.

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

30

 

 

En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

20

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

İl Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan TENİS
 

 

 

100

 

Davis Kupasında oynamış olmak.

Türkiye Şampiyonlarında en az yarı final oynamış olmak. Avrupa Gençler kategorilerinde (ITF) oynamış olmak.

12, 14, 16 ya da 18 Yaş kategorilerinde Milli olmak.

ITF Erkekler ve Bayanlar ile WTA Bayanlar Serisi Uluslararası turnuvalara direkt katılma hakkını elde etmiş olmak.

 

 

90

 

Türkiye Takım Şampiyonalarında ilk 4’e giren takımlarda oynamış olmak.

Türkiye Tenis Federasyonunun organize etmiş olduğu Türkiye Şampiyonalarında en az çeyrek final oynamış olmak.

Türkiye Tenis Federasyonunun organize etmiş olduğu 13+ turnuvalarında en az yarı final oynamış olmak.

 

 

80

 

Türkiye Takım Şampiyonalarında yarı final hakkını elde etmiş takımlarda oynamış olmak.

 

 

70

 

Türkiye Tenis Federasyonunun organize etmiş olduğu 16+ ve 18 yaş turnuvalarında çeyrek final oynamış olmak.

Türkiye Takım Şampiyonalarında bir takımda oynamış olmak.

 

 

60

 

 

Okul Sporlarında grup yarı final, final müsabakalarında dereceye girmek.

 

 

50

 

 

Okul Sporlarında il içi müsabakalarında dereceye girmiş olmak.

 

 

40

 

 

30

Türkiye Bölgesel Liginde oynamış olmak.

Türkiye Üniversiteler Liginde ilk üç dereceye girmiş olmak. 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

Tenis İl Şampiyonalarında dereceye girmek.

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan VOLEYBOL
 

 

100

Büyük, Genç veya Yıldız kategorilerinde Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Akdeniz Oyunları veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak.

Kulüpler Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmek.

Süper Ligde oynamış olmak ( Ya da ait olduğu yılda en üst ligde oynamış olmak).

 

 

90

Plaj Voleybolunda milli olmak.

Okullararası Dünya veya Avrupa Şampiyonasına katılmış olmak.

1. Ligde oynamış olmak.

Genç veya Yıldızlar kategorilerinde milli olmak

 

 

80

Genç, Yıldız veya Küçükler kategorisinde Türkiye Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olmak.
 

70

2. Ligde en az 5 maç oynamış olmak.

Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları finallerinde oynamış olmak.

 

60

Türkiye Plaj Liginde 5 maç ve aynı zamanda en az 3 yıl voleybol oynamış olmak.
 

 

50

 

Okullar arası lise kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

Bölgesel ligde 5 maç ve aynı zamanda 3 yıl voleybol oynamış olmak.

 

 

40

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

Okullar arası ortaokul ve lise kategorilerinde Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek.

 

 

30

11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.
 

 

20

7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.
 

 

10

3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

Puan YÜZME
 

 

100

 

 

Avrupa, Dünya veya Olimpiyatlara katılmış olmak.

 

 

90

 

 

13-14 /15-16 /17-18 / 19+ yaş milli takımlar kadrosunda yer almak.

 

 

80

 

 

Eyof (Avrupa Gençlik Oyunları), uluslararası ve Balkan şampiyonasına katılmış olmak.

 

 

70

 

 

Türkiye şampiyonasında kendi yaş grubunda ilk 8 ‘e girmiş olmak. Türkiye şampıyonası açık yaş katagorisinde ilk 8’e girmiş olmak.

 

60

 

Türkiye Üniversiteler müsabakalarında ilk üç dereceye girmiş olmak.

 

 

50

 

Okul sporları müsabakalarında ilk 4’e girmiş olmak.

11-12 yaş ulusal gelişim projesine katılarak grup ve final müsabakalarında yer almak.

 

 

40

 

Anadolu Yıldızlar Liginde sporcunun il karmasında ilini müsabakalarda temsil etmesi.

 

 

30

 

7 -19 yaş arası il şampiyonalarında ilk 3’e girmiş olmak.

En az 11 yıl ve üzerinde süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

20

 

 

En az 7-10 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.

 

 

10

 

En az 3-6 yıl arasında süreyle sporcu lisansına sahip olmak.