T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRÜLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

 

Karabük – 2018 http://besyo.karabuk.edu.tr

HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU HAKKINDA BİLGİ

Tarihsel Tanıtım
Yüksekokulumuz, 26.02.2010 gün ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine göre kurulmuş olup, 2010-2011 Öğretim Yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Misyon
Yüksekokulumuz, Beden Eğitimi ve Spor alanında yetişmiş insan kaynaklarını karşılamaya çalışırken aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Uzmanı, Spor Yöneticisi ve Antrenörler yetiştirerek bu alandaki ihtiyaca cevap verilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Kurumumuzun amacı; bu alanlarda ülkesine ve milletine faydalı, üretken, duyarlı, sorumluluk sahibi, öğrendiklerini öğretebilen ve bunları her alanda ve her koşulda uygulayabilen, kendini mesleğine adamış, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kendisiyle ve çevresiyle barışık, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, bilimsel ve sosyal alanlarda iyi donanımlı öğretmenler ve yöneticiler yetiştirmek, sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmektir.

Vizyon
Yüksekokulumuzun vizyonu, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen, takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, kendini sürekli geliştiren, Atatürk ilkelerine bağlı, kanun ve yönetmeliklere uyan, bilimin evrenselliğine inanan, yenilikçi bir okul olmaktır.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU
(BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROGRAMLARI İÇİN) 2018–2019 AKADEMİK YILI ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

 

Tanımlar
Bu uygulama esasları’nda geçen terimler ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Engelli: Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenleri (Başvuru tarihinden önce, son bir yıl içinde alınmış olmalı),
Özel Yetenek Sınavı (ÖYS): KÜ Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Ortak Programına (Antrenörlük Eğitimi ve Öğretmenlik Programları için) öğrenci almak üzere Yüksek okul tarafından düzenlenen sınav.
YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını,
TYT : Temel Yetenek Testi
OBP: Orta Öğretim Başarı Puanını,
ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını,
ÖYSP–SP: Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanını (ÖYSP ortalaması 50 ± 10 olarak standardize edilmiş puanı),
YP (Yerleştirme Puanı): Adayın başvurduğu programa yerleştirilmesine esas olan; ÖYSP–SP, OBP ve YKS puanları ile 2018 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen formüle göre hesaplanan Puanı,
SKP : Sportif Kariyer Puanını,
ifade eder.

 

SINAV YÖNERGESİ UYGULAMA ESASLARI VE KONTENJANLAR
2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılında Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı ile 50 öğrenci Antrenörlük Eğitimi bölümüne ise 40 öğrenci alınacaktır. Özel Yetenek Sınavı öğrenci kontenjanları dağılımı Tablo 1 de hazırlanmıştır.
Tablo 1: Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Kontenjanları

ÖNEMLİ TARİHLER
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrenci alımına ilişkin önemli tarihler Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Alımına İlişkin Önemli Tarihler

BAŞVURU KOŞULLARI
Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir;
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. 2018 yılında YKS’ye girmiş olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için en az 210,000 Puan almış olmak.
3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuracak, Liselerin spor alan/kol bölümlerinden mezun adaylar ve milli sporcular için; 2018 – YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 150,000 puan almak.
4. Antrenörlük Eğtimi Bölümüne başvuracak adaylar ve milli sporcular için; 2018 YKS I. Aşama TYT sınavı puan türünden en az 180,000 puan almak.
5. Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgeleyenlerin en az 100.000 veya daha yüksek puan almış olmak,
6. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak. (Engelli adaylar hariç)

ÖN KAYIT KOŞULLARI
Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde http://besyo.karabuk.edu.tr adresinden İnternet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Adaylar sınava girmek istedikleri programı veya programları internet üzerinden yapılan ön kayıt ta belirteceklerdir. 7 Ağustos 2018 günü saat 17:30 da başvuru sistemi kapatılacaktır, ilan edilen ön kayıt tarihleri içerisinde internet üzerinden ön kayıt işlemini tamamlamamış olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden ön kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt masasına teslim edeceklerdir. Adayların belgelerini eksiksiz olarak kendisi ya da bir yakını tarafından teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik evrak ile gelen adayların belgeleri teslim alınmayacaktır.

Posta yolu ile başvuru ve kayıt kabul edilmeyecektir.

EVRAK TESLİMİNDE İSTENEN BELGELER
1. 2 adet Ön Kayıt Başvuru Belgesi çıktısı.
2. YKS – 2018 sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
3. Fotoğraflı T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Belge teslim sırasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi karşılaştırılacaktır)
4. 2 adet vesikalık fotoğraf: Fotoğraflar 4.5 x 6 cm boyutlarında ve kıyafet yönetmeliğine uygun olmalı, adayın son 6 aylık durumunu göstermelidir.
5. Sağlık sorunu olmadığına ilişkin beyan belgesi: Bu belge ön kayıt sırasında doldurulacaktır( Engelli adaylar hariç).
6.Resmi veya Özel Sağlık kuruluşundan alınmış “UYGULAMALI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖZEL YETENEK SINAVINA GİRMESİNDE VE SPOR YAPMASINDA SAKINCA YOKTUR” ifadesi bulunan sağlık raporu (Spor eğitimine mani olabilecek bedensel ve konuşma engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar sınava başvuramaz. Kazansalar dahi sınavı iptal edilir). (Engelli kontenjanına başvuracak adaylar hariç)
7. Engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu” aslı veya noter tasdikli fotokopisi( Başvuru tarihinden önce, son bir yıl içinde alınmış olmalı).
8.Mezun olduğu kurumdan alınan diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ) istenir. Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir.
9.
Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınmış millilik belgesinin aslı ve fotokopisi. Mezun olduğu kurumdan alınan diploma, mezuniyet belgesi veya lise son sınıf öğrencileri ise son sınıfta okuduğuna dair ilgili kurum belgesi (Kesin kayıtta diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ) istenir. Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabileceklerdir.
9.
Milli sporcular için, ilgili spor branşının federasyonundan alınmış millilik belgesinin aslı ve fotokopisi.
*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu giriş sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler yanı sıra doğa sporları gibi bazı kamp derslerini içermektedir. Bu nedenle Yüksekokul giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

ÖZEL YETENEK SINAVINA ILIŞKIN GENEL KURALLAR

 • Adaylar, sınava girerken spor yapmaya uygun spor kıyafeti; genel olarak şort-tayt, tişört, spor ayakkabısı vb. giymelidir.
 • Sınavlar Yüksekokul Müdürlüğü’nce belirlenen esaslar çerçevesinde önceden ilan edilmiş olan gün, saat ve yerde Özel Yetenek Sınavı Jürisi tarafından yapılır.
 • Adaylar, sınavın başlayacağı saatten 30 dakika önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve gereçlerle birlikte sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmazlar ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılırlar. Ancak çok acil bir mazereti bulunan aday, yazılı olarak müracaat etmesi ve bu talebinin Sınav Düzenleme Kurulunca değerlendirilip onaylanması durumunda belirtilen sınav programı dâhilinde sınav bitmemiş ise sınava alınabilecektir.
 • Adaylar sınava göğüs numarasına göre (önce kadın sonra erkek olmak üzere) alınacaklardır.
 • Adaylar sınava girişlerinde, Yüksekokul Müdürlüğü’nce verilen sınav giriş kartı ve geçerli bir kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmek ve sorulduğunda görevliye göstermek zorundadırlar. Bu belgeleri göstermeyen adaylar sınava alınmazlar. Bir adayın yerine başkasının sınava girmesini önlemek için kimlik kontrolü yapılacaktır. Başkasının yerine sınava girmeye kalkışanlar saptandığında adayın sınavı geçersiz sayılarak, durum adli makamlara ve ilgili yükseköğretim kurumlarına bildirilecektir.
 • Yetenek Sınavına girecek aday; fotoğraflı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport dışındaki belgeler kabul edilmez) ve ön kayıt sırasında kendisine verilecek olan sınava giriş belgesini sınav süresince yanında bulundurmak zorundadır.
 • Yetenek Sınavı Giriş Belgesi ve Puan Kartı üzerinde silinti, kazıntı yaptığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Adayda bulunan belgelerle, kurum idaresinde bulunan belgeler arasında bir uyuşmazlık bulunduğu takdirde kurum idaresinde bulunan belgeler esas alınacaktır.
 • Adaylar özel yetenek sınavında görev yapan öğretim elemanlarının uyarılarına uymak zorundadırlar. Sportmenliğe, centilmenliğe ve öğrenci disiplin yönetmeliğine aykırı hareket ettikleri, sınav parkurundaki cihazlara zarar verdikleri, hakemlere ve diğer görevlilere sözlü veya fiili saldırıda bulundukları durumlarda sınavdan ihraç edileceklerdir. Sınav görevlilerinin şikâyetleri söz konusu olduğunda, bu şikâyetler yetkili birimlere bildirilecektir.
 • Sınav/değerlendirme sonunda toplam puanları eşit olan adaylardan, başvuruda kullanılan YKS Puanı daha yüksek olan adaylar tercih edilir. Yine eşitlik olması durumunda, OBP’si yüksek olan aday tercih edilir.
 • Sınav esnasında ilgili teste ilişkin yapılacak itirazlar dilekçe ile ve 150 TL karşılığında Sınav Komisyonu Başkanlığı’na yapılır. Ücret ödenmediği takdirde dilekçeler dikkate alınmaz. Adayın itirazı haklı bulunduğu takdirde yatırılan ücret iade edilir, haksız bulunduğunda ise ücret iade edilmez. Yapılacak itirazlar adayın sınavının bittiği oturum süresince (sabah veya öğleden sonra), sınav sonuç listelerine yapılacak itirazlar ise listelerin ilan edilmesini takip eden 5 iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır.
 • Sınavda ÖSYM’nin Özel Yetenek Gerektiren Yüksek Öğretim Programlarına öğrenci alımı ile ilgili temel ilke ve kuralları, YKS Puan katkısı ve Ortaöğretim Başarı Puanı ağırlığına ilişkin hükümleri geçerlidir. YÖK ve ÖSYM tarafından yapılacak olan değişiklikler aynen uygulanır.
 • Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda, sınav yerinde, sınav parkurunda ve öğrenci kontenjanlarının aktarımı konusunda gerekli değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
 • Sınavlarda testleri tamamlamadan bırakan adaylara (Teknik bir arızaya bağlı olmadığı takdirde) testi tekrarlama hakkı verilmeyecektir
 • Sınav öncesinde ve sınav anında meydana gelecek sakatlıklar sonucu alınacak raporlar dikkate alınmayacak, adaya daha sonra sınava girme hakkı verilmeyecektir.
 • Sınav Düzenleme Kurulu’nun sınav başlamadan önce veya sınav sırasında belirleyeceği ve adaylara duyuracağı diğer kurallara, yapacağı duyurulara adaylar uymak zorundadırlar.
 • Adaylar veya 1. derece yakınları; sınav süresince jüri üyelerine, sınav görevlilerine ve diğer adaylara herhangi bir şekilde sözlü veya fiili saldırıda bulunması halinde aday sınavdan ihraç edilecektir.
 • Sınav Komisyonu ve Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu gerektiğinde ilan edilmek suretiyle sınav ile ilgili her türlü değişiklik hakkına sahiptir. Adaylar Sınav Komisyonunun duyuru ve ilanlarını takip etmek durumundadırlar. Sınav ile ilgili her türlü anlaşmazlık durumunda Üst Kurul sorumlu ve yetkili mercidir. Sınav yukarıda ki hükümler çerçevesinde yapılacaktır ve sınava girmek için ön kayıt yaptıran adaylar bu kılavuzdaki hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ve ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEK SINAVINDA UYGULANACAK TEST KURALLARI

Koordinasyon Testi
Bitirme zamanının elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü 7 farklı istasyondan oluşan bir testtir. Testte sırasıyla öne takla, tam burgu, slalom, engel üzerinden sağlık topu atıp – tutma, duvara top atma, bir bank üzerinden çift ayakla çift yönlü sıçrama ve engel geçme istasyonları yer almaktadır. Bu hareketleri sırası ile yapmayan ve eksik tamamlayan adaylar bu testten değerlendirmeye alınmayacaklardır. İstasyon bütünlüğünü bozacak şekilde hata yapan adaylar ilgili istasyonu kendisi düzeltip tekrar edecektir.

Aday, koordinasyon parkurunun başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağını yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Aday başlangıç kapısını geçerek 3 m ilerideki cimnastik minderi üzerinde öne takla atar ve kalkarak ayaklar karşıya parallel bakacak şekilde 360 derece tam burgu döner ve slalom çubukları arasından geçerek Engel Üzerinden Sağlık Topu Atıp – Tutma istasyonuna gelir. Yerdeki kasada bulunan sağlık topunu alarak düzenlenmiş engelin üst direğinin üstünden 2 defa atıp tututuktan sonra sağlık topunu yerdeki kasaya bırakır ve duvara top atma istasyonuna gelir. Yerde kasa içinde bulunan iki basketbol topundan birisini alarak arka arkaya 3 kez duvara top atar ve tutar. Topu kasaya bıraktıktan sonra çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonuna gelir. Burada bankın her bir yanına sıçrayarak toplam 10 tane çift ayak sıçramayı yaptıktan sonra engel geçme istasyonuna gelir. Bu bölümde yer alan engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından ve üçüncüsünün üstünden geçer. Bu test bitiş kapısı geçildikten sonra sonlanır.

Öğretmenlik Programı için; Parkuru, 45 saniyenin üzerinde tamamlayan erkek adaylar ve 55 saniyenin üzerinde tamamlayan kadın adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.
Antrenörlük Programı için; Parkuru, 40 saniyenin üzerinde tamamlayan erkek adaylar ve 50 saniyenin üzerinde tamamlayan kadın adaylar başarısız sayılıp değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genel Uyarı ve İhlaller:

 • Aday, sınav uygulayıcıları (hakemler) tarafından söylenen “HATA” kelimesini duyduğu anda hata yaptığı istasyondaki hareketi tekrar eder ve tamamladıktan sonra bir sonraki istasyona geçer.
 • Adayın çıkış çizgisinden başlamaması, her bir istasyonda belirtilen kurallara uymaması, elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde kendini yere atarak testi bitirmesi veya isteyerek testi bırakması durumunda hakkını kullandığı kabul edilir ve test zamanı kaydedilmez. Sınav Giriş Kartındaki ilgili bölüme “Geçersiz” ibaresi yazılır.
 • Aday herhangi bir istasyonda hakemlerin uyarılarını dikkate almadan diğer istasyona geçerek parkuru tamamlarsa elenmiş kabul edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

Şekil 1: Koordinasyon Testi Parkuru

A- Başlangıç Kapısı
1. Öne Takla
2. Burgu
3. Slalom
4. Engel Üzerinden Sağlık Topu Atıp – tutma
5. Duvara Top Atıp – Tutma
6. Çift Ayakla Çift Yönlü Sıçrama
7. Engel Geçme
B- Bitiş Kapısı
İstasyon 1: Öne Takla

Eller minder üzerine yerleştirilip beden ayaklarla ittirilerek, sırt mindere temas edecek şekilde ayaklar hızla karna çekilerek öne takla tamamlanır.

İhlaller/Açıklamalar:

 • Öne taklada vücudun herhangi bir bölgesinin minderin sağından ve/veya solundan dışına taşması veya çıkması halinde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.
 • Öne taklada eller ve sırt bölgesi mutlaka mindere temas etmelidir. Aksi taktirde adayın hareketi tekrar etmesi istenir.

İstasyon 2: Tam Burgu
İşaretli alan içerisinde ayak uçları karşıyı gösterecek şekilde 360 derece tam burgu yaparak ayaklar ilk pozisyona gelecek şekilde hareket tamamlanır.

İhlaller/Açıklamalar:

 • Burgu sağdan veya soldan dönerek yapılabilir.

Adayın ayaklarından birisi ya da her ikisi birden işaretli alanın dışına çıkarsa hareket tekrar edilir.

İstasyon 3: Slalom
Aday, çapraz olarak yerleştirilmiş 6 slalom çubuğunun etrafından sırayla slalom yaparak ilerler ve istasyonu tamamlar.

İhlaller/Açıklamalar:

 • Eğer herhangi bir slalom çubuğu atlanırsa ve/veya sırayla geçilmezse aday hatayı yaptığı noktaya döndürülür ve hatayı düzeltecek şekilde koşuyu yaparak hatayı yaptığı yerden parkura devam eder.

Eğer slalom çubuklarının yeri değişirse, bütünlüğü bozulursa ve/veya devrilirse, aday devrilen slalomu düzelterek parkura hatayı yaptığı yerden devam eder.

İstasyon 4: Engel Üzerinden Sağlık Topu Atıp – Tutma
Aday yerdeki kasada bulunan sağlık topunu alarak topu iki defa bu istasyon için hazırlanmış yüksekliği Kadın adaylar için 250, erkek adaylar için 350 cm olan engelin üstünden (üst direğin üstünden) geçirerek tutar, 2 tekrardan sonra sağlık topunu kasaya bırakır ve diğer istasyona geçer.

İhlaller/Açıklamalar:

 • Aday Sağlık topunu çift ya da tek elle atabilir
 • Aday harakete istediği yönden başlayabilir.
 • Aday sağlık topunu her defasında engelin üstünden (üst direğin üstünden) geçirmek zorundadır.
 • Aday topu düşürdüğünde yerden alır ve harekete kaldığı yerden devam eder.
 • Haraketi tamamladıktan sonra mutlaka sağlık topu tekrar kasanın içine bırakılmalıdır. Eğer top kasanın dışına çıkarsa aday topu alarak tekrar kasanın içine koyar.
 • Haraketi iki tekrar şeklinde tamamlamadıkça aday bir sonraki istasyona geçemez.

İstasyon 5: Duvara Top Atıp – Tutma
Aday kasanın içinde bulunan iki adet basketbol topundan birini alır. Daha sonra duvara 2,5 metre mesafede yer alan çizginin gerisinde durarak, duvarda alt sınırı 1,85 metre olan çizginin üstünde herhangi bir yere ardı ardına 3 defa topu atıp tutar. Üçüncü tutuşundan sonra topu kasanın içine koyar ve istasyon tamamlanır.

İhlaller/Açıklamalar:

 • Aday topu duvara atarken duvardan 2,5 metre uzaklıkta bulunan yerdeki sınır çizgisine basması yada geçmesi durumunda ardı ardına 3 tam atıp-tutmayı tekrar etmek zorundadır.
 • Aday duvarda alt sınırı 1,85 metre olan çizginin üzerine topu isabet ettiremezse ardı ardına 3 tam atıp- tutmayı tekrar etmek zorundadır.
 • Aday hareketi yaparken topu kaçırırsa, kasada bulunan diğer topu alarak ardı ardına 3 tam atıp-tutmayı tekrar etmek zorundadır. Aday kasadan almış olduğu 2. topu da kaçırırsa, kaçırmış olduğu toplardan birini alarak ardı ardına 3 tam atıp-tutmayı tekrar etmek zorundadır.
 • Top atıp-tutma hareketi tamamladıktan sonra mutlaka en son kullanılan top tekrar kasanın içine bırakılmalıdır. Eğer top kasanın dışına çıkarsa aday topu alarak tekrar kasanın içine koyar.

İstasyon 6: Çift Ayakla Çift Yönlü Sıçrama
Bank üzerinden yapılan sıçrama ve konmalar çift ayakla olmalıdır. Hakem tarafından sayılan kurallara uygun 10 çift ayak sıçrama ve konma sonrası istasyon tamamlanır.

 • Sıçrama ve konma esnasında banka elle temas etmek, oturmak, ayakla basmak ve dayanmak hatalı hareket olarak değerlendirilir ve aday kaldığı yerden devam eder.
 • Her sıçrama ve konmadan sonra iki ayak da yere aynı anda temas etmediği takdirde hakem tarafından kurallara uygun oluncaya kadar sayılarak sıçrama ve konma devam ettirilir. Hakem kurallara uygun yapılmayan sıçramaları saymayacaktır.

İstasyon 7: Engel Geçme
Aday bu istasyonda 1,5 m’lik mesafelerle yerleştirilmiş ve sırasıyla 60, 80, 60 cm yüksekliğindeki engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından ve üçüncüsünün üstünden istediği gibi geçer ve bitiş çizgisine koşar. Aday bitiş kapısını geçerek testi bitirir.

İhlaller/Açıklamalar:

 • Eğer engellerin yeri değişirse, devrilirse ve/veya bütünlüğü bozulursa, aday devrilen engelleri düzelterek hareketi baştan tekrar eder.

Not: Koordinasyon parkuru ayakkabısız yapılmamalıdır. Ayakkabısız parkura katılan adayların başlarına gelebilecek her türlü sakatlık ve hastalık hallerinden yüksekokulumuz sorumlu olmayacakır.
ÖZEL YETENEK SINAVI DEĞERLENDİRME ESASLARI
ÖZEL YETENEK SINAVI KOORDİNASYON TESTİ SKORLARININ STANDART PUANA (SP) (T puanı) DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

ÖZEL YETENEK SINAV PUANININ (ÖYSP-SP) HESAPLANMASI
Koordinasyon parkuru skorları standart puana (SP) dönüştürülüp adayların Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı (ÖYSP-SP) hesaplanır. Engelli adayların SK puanı hesaplanarak ÖYSP oluşturulur.
YERLEŞTİRMEDE KULLANILACAK PUANININ (YP) HESAPLANMASI
YP: Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı.
YP, aşağıda verilen formüller yardımıyla Spor Alan / Kol bölümü mezunları ve diğer Alan / Kol bölümlerinden mezun olan adaylar için ayrı ayrı hesaplanır.

1) Spor Alan / Kol Bölümü Mezunu Adaylar İçin YP’nin Hesaplanması
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YKS – P)+(0,03 x OBP)
2) Diğer Alan / Kol Bölümlerinden Mezun Olan Adaylar İçin YP’nin Hesaplaması
YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x YKS – P)
Yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan toplam YP’ leri en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandıktan sonra belirtilen sayıda aday kesin kayıt yaptırmaya hak kazanır.
YP : Yerleştirme Puanı
OBP : Ortaöğretim Başarı Puanı
YKS-P : I. Aşama TYT (Temel Yetenek Testi) puanı
ÖSYM tarafından değerlendirme yönteminde sonradan yapılacak değişiklikler dikkate alınacaktır.
Not: 2017-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretim’in kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır.Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya Açık Öğretim’in kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2017-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
Milli Sporcular
Adaylar, ilgili federasyon ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine (Resmi Gazete, Sayı: 27932, 12 Mayıs 2011) uygun olarak düzenlenmiş millilik belgesi ile sınava müracaat edeceklerdir.
Millilik kontenjanı, Tablo 1’de belirtildiği gibi bölümlere dağıtılmıştır. K.K.T.C. uyruklu milli sporcular bu haktan yararlanamazlar.

 • Milli Sporcular Tablo 4’de belirtilen başarı durumlarını belge ile ibraz etmek zorundadırlar.
 • Her aday için Tablo 4’de yer alan durumlardan en yüksek puanı alacağı tek kategori değerlendirmeye alınacaktır.
 • Milli sporcu kontenjanına müracaat edecek adaylar istedikleri takdirde kayıt esnasında belirtmek şartıyla milli olmayan adayların kontenjanlarına da başvuru yapabilecek ve özel yetenek sınavına katılarak diğer adayların değerlendirme yöntemine tabi olabilecektir. Ancak sadece milli sporcu kontenjanına müracaat eden adaylar Özel Yetenek Sınavına katılmayacak olup Tablo 3’de belirtilen puanlarına göre yerleştirmeye esas puanları hesaplanacaktır.
 • Aşağıda isimleri yazılı olan olimpik spor dallarında milli olmuş sporcular Tablo 3’de belirtilen puanlamaya tabi tutulacaklardır, bunların dışında kalan spor dalları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Milli Sporcu Kontenjanına Kabul Edilen Olimpik Branşlar
Su Sporları (Yüzme, atlama, senkronize yüzme, sutopu), Okçuluk, Atletizm, Badminton, Basketbol, Boks, Bisiklet, Futbol, Cimnastik, Hentbol, Judo, Masa Tenisi, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Halter, Güreş
Engelli Adaylar
Beden Eğitimi Öğretmenliği Programı için engelli öğrenci kontenjanı 5 tir. Engelli adaylar koordinasyon sınavına girmeyecek olup sportif kariyer puanı hesaplanarak sıralamaları oluşturulacaktır.
Engelli adaylar;

 • Koordinasyon Parkuru Testinden muaftır.
 • Engelli aday öğrencilerin Tablo 3’e göre belirlenmiş sportif kariyer puanları sıralamaya esas puanlarını oluşturacaktır.

Tablo 3. Engelli Sporcu Sportif Kariyer Puan Tablosu

Sonuçların İlanı

 • Özel Yetenek Sınavı sonuçları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun onayından sonra belirlenen bir tarihte açıklanır.
 • Özel Yetenek Sınav Sonuçları her iki bölüm ayrı ayrı puanlanarak öğretmenlik ve antrenörlük adı altında ayrı iki liste halinde yayımlanacaktır.
 • Özel Yetenek Sınav sonuçları Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr/ adresinden duyurulur. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz.

Kesin Kayıtlar
Asıl listeye giren adayların Kesin Kayıtları belirlenip duyurulacak olan tarihte mesai saati bitimine (saat 17:30’a) kadar yapılacaktır.

 • Özel yetenek sınavı sonunda, yerleştirme puanı (YP) olarak en yüksek puanı alan adaydan başlayarak sıralama yapılacaktır.
 • Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.
 • Kesin kayıt hakkı olduğu halde kayıt yaptırmayan asil listedeki adayların yerine; Sıralı yedekler listelerindeki puan sıralamasına (Kadın – erkek) göre, daha sonra açıklanacak olan asil adayların kesin kayıt tarihlerinin son günü saat 18:30’da “Yedek Kayıt Listesi” Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun web adresi olan http://besyo.karabuk.edu.tr/ adresinden duyurulur. Adaylara ayrıca şahsen bir duyuru yapılmaz.
 • Özel yetenek sınavı sonucunda özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen milli kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan kadın ve erkek yedek aday listelerinin ilk sıralarından bir kadın bir erkek olmak üzere ardışık şekilde tamamlanır.
 • Özel yetenek sınavı sonucunda özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen engelli aday kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan milli aday listesinden tamamladır. Bu listeden tamamlanamadığı taktirde kadın ve erkek yedek aday listelerinin ilk sıralarından bir kadın bir erkek olmak üzere ardışık şekilde tamamlanır.
 • Özel yetenek sınavı sonucunda; özel yetenek sınav kılavuzu Tablo 1’de belirtilen kadın ve erkek(genel) kontenjanının dolmaması durumunda boş kalan kontenjan, milli sporcu yedek aday listesinin ilk sıralarından başlayarak tamamlanır.
 • İlan edilen yedek adaylara, daha sonra açıklanacak olan asil adayların kesin kayıt tarihlerinden sonra başlamak üzere üç (3) gün kayıt süresi tanınacaktır. Bu süre üçüncü günün mesai bitiminde (saat 17:30’da) sona erecektir.

Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır. Kayıt yaptırmak isteyen yedek adayların tüm evrakı ile Fakültede hazır bulunmaları gerekir. Bu sırada kesin kayıt için gerekli belgeleri teslim ederek kayıtlarını yaptırmayan yedekler kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler. Kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine başarı listesinde bir alt sırada bulunan adaya hak tanınır. Bu işlem kontenjan tamamlanana kadar tekrarlanır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler
1. YKS sonuç belgesi,
2. Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesi,
3. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı, fotokopisi ve 2 adet onaylı sureti
4. İkametgâh belgesi,
5. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için herhangi bir Yüksek Öğretim Kurumuna kayıt olmasında sakınca olmadığına dair Askerlik Şubesinden alınmış “Askerlik İlişiksiz Belgesi”,
6. Onaltı (16) adet 4 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun),
7. Heyet Raporu (“Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine Kayıt Yaptırmasında Sağlık Açısından Herhangi Bir Sakınca Bulunmamaktadır” ibaresi bulunan tam teşekküllü hastanelerden alınmış heyet raporu). (Engelliler Hariç)

Önemli Not:
Giriş şartlarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge veya belgeler ile kaydını yaptırmış olanların bu durumları, eğitim–öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

Tablo 4: Milli Sporcu Puan Tablosu

* Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın milli sporcu belgesi verilmesi ile ilgili yönetmeliğine uygun olimpik spor branşlarında ilgili Federasyondan alınan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanmış, katıldıkları yarışma türüne göre A, B ve C sınıfı milli sporcu belgesine sahip olmak.