AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIM VE KISALTMALAR

AMAÇ

Madde 1 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınması ve özel yetenek sınavı başvurusuna ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu Yönerge;  Spor Bilimleri Fakültesinin  özel  yetenek  sınavı  ile  öğrenci  alan bölümlerine  yönelik; adayların başvuru, değerlendirme, asıl ve yedeklerin tespit usulleri, özel yetenek sınavları, özel yetenek sınav sonuçlarının ilanı, kesin kayıtlar ve itirazlar ile ilgili hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3 –     7 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun

 1. Maddesi ile 2018 YKS Başvuru Kılavuzunun 6. Maddesinde belirtilen “Özel Yetenek Sınavı ile seçme yöntemi” esas alınarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4 – Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

a) ÇOMÜ : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
b) SBF : Spor Bilimleri Fakültesi
c) ÖSYM : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
d) ÖZYES : Özel Yetenek Sınavı
e) ÖYSP : Özel Yetenek Sınav Puanı
f) ÖYSP-SP : Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı
g) YP : ÖZYES Yerleştirme Puanı
h) ÖSYS : Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi
i) YKS : Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
j) TYT-P : YKS Temel Yeterlilik Testi Puanı
k) OBP : Orta Öğretim Başarı Puanı
l) YUBP : Yabancı uyruklu aday öğrencilerin TYT-P’ye tekabül eden değer için

Rektörlüğün aday öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kabulünde baz alacağı başarı puanı,

 1. Fakülte : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi,
 2. Sınav Yürütme Kurulu : Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan kurul,
 3. Sınav Kayıt Bürosu : Spor Bilimleri Fakültesi ÖZYES Kayıt Bürosu,
 4. YKS Kılavuzu : Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu.

ÇOMÜ – Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi Web Adresi aşağıdaki gibidir:

https://ozyes.comu.edu.tr

ÖZYES ADAY KABUL KOŞULLARI, TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR, KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

ÖZYES ADAY KABUL KOŞULLARI

Madde 5 – Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına başvuracak adaylarda aranan şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak (Yabancı Uyruklu Kontenjanına başvuracak adaylar hariç),
 • Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
 • Kayıt yaptıracağı Eğitim Öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmek (Engelli adaylar için bir önceki yılda girdiği sınav sonucu da geçerlidir.) ve “Tablo1 : Başvuru için gerekli Taban TYT Puanlarıtablosunda yer alan bölümler için istenen TYT-P taban puanını almış olmak,
 • Milli, Engelli ve Yabancı uyruklu adaylar için istenilen kriterlere haiz olmak,

Aday Kabul İşlemleri ÇOMU Üniversitesi Senatosunun belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülür.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ TYT TABAN PUANLARI

Madde 6 – Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ÖZYES kapsamında başvurubilmek için gerekli TYT Taban puanları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Yabancı Uyruklu ve Engelli Adaylar hariç).

Tablo 1 : Başvuru için gerekli TYT Taban Puanları

 

BÖLÜMLER

TYT TABAN PUANLARI
MİLLİ SPORCU VE/VEYA SPOR LİSESİ

MEZUNLARI

DİĞER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 230 230
Antrenörlük Eğitimi 200 210
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 200 210
Spor Yöneticiliği Bölümü 200 210
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 200 210

 

* Engelli adaylar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü kontenjanı bulunmadığından bu bölüme başvuramazlar. Engelli adaylar için bu bölüm haricindeki bölümlere başvuruda gerekli TYT Taban Puanı 100 olarak belirlenmiştir.

KONTENJANLAR

Madde 7 – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi lisans bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanları Yükseköğretim Kurumu tarafından yayınlanan Kontenjan listesine göre şekillendirilip  aşağıda ilan edilmiştir. Kontenjanlarla ilgili diğer ve yeni gelişmeler olduğu takdirde SBF-ÖZYES Başvuru Sistemi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tablo 2: Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Kontenjanları

 

BÖLÜMLER

ENGELLİ ENGELSİZ YABANCI UYRUKLU  

TOPLAM

KADIN ERKEK KADIN ERKEK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 20 20 2 42
Antrenörlük Eğitimi 2 3 18 27 2 52
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) 2 3 18 27 2 52
Spor Yöneticiliği Bölümü 2 3 18 27 2 52
Spor Yöneticiliği Bölümü (İ.Ö.) 2 3 18 27 2 52

 

* Yabancı uyruklu adaylar için engelli kontenjanı yoktur.

** Engelli öğrenci kontenjanlarına başvuru yapılmadığı takdirde bu kontenjanlar engelsiz adaylara tahsis edilir. Bu konuda uygulama yetkisi SBF’ne aittir.

ÖZYES İÇİN İSTENECEK BELGELER

Madde 8:

 1. Online Başvuru Formu Çıktısı (Online Başvuru esnasında belirtilen e-posta adresine gönderilecek link aracılığı ile temin )
 2. 2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi (Kayıt sırasında kayıt bürosundan temin edilecek, aday tarafından doldurulup imzalandıktan sonra belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim edilecek ve kayıt bürosunda onaylandıktan sonra adaya geri verilecektir. Bakınız Madde 9),
 3. 2018 TYT Sonuç Belgesi‘nin bir adet fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez),

d) Nüfus cüzdanı onaylı örneği,

 1. Lise Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (noter veya resmi kurum onaylı) (Lise diploması veya mezuniyet belgesi olmayan fakat mezun olabilecek durumda olan (bütünlemeye kalmış, tek ders sınavlarına girme hakkı olanlar) adayların da başvuruları kabul )
 2. Üç (3) adet fotoğraf: (4.5 x 6 cm ebadında son altı ayda çekilmiş)
 3. Sağlık Raporu: ÖYS Sınava girecek tüm adayların Resmi Sağlık Kurumlarından veya Özel Hastanelerden alacakları “Spor Bilimleri Fakülteleri Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık

 Açısından Sakınca Yoktur” (Tek hekim imzalı da kabul edilir) ibaresi bulunan sağlık raporunu başvuru belgelerine eklemeleri zorunludur. Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların ön kayıtları yapılmaz. Spor Bilimleri Fakültesinde öğretimi aksatabilecek bedensel (kamburluk vb.) veya konuşma (kekemelik vb.) gibi engellere sahip olan adaylar belirlendiğinde, ilgililerden heyet raporu istenecektir. Heyet raporunda durumu belgelenenler sınavı kazanmış ve kayıt yaptırmış olsalar dahi Öğrencilikleri iptal edilir.

 1. Milli sporcu olanlar durumlarını resmi evraklarla belgelendirmeleri

ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ

Madde 9 : Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan adaylara Fakülte Sınav Kayıt Bürosu tarafından onaylı “2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi” verilir. Adaylar bu belgeyi ve kendilerinin getirecekleri fotoğraflı,  soğuk damgalı Kimlik belgesini (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi, Pasaport) tüm sınav boyunca yanlarında bulundurmak zorundadır. Soğuk damgası olmayan, özelliğini kaybetmiş veya fotoğrafsız kimliklerle gelen adaylar sınava alınmaz.

BAŞVURU VE EVRAK TESLİM İŞLEMLERİ

Madde 10 – Başvuru ve Evrak Teslim işlemleri iki aşamalı olarak yapılır.

1) Online Başvuru

 1. Online başvurular 06 – 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında ÇOMÜ – Spor Bilimleri Fakültesi – Özel Yetenek Sınavı Başvuru Sistemi web adresi üzerinden (https://ozyes.comu.edu.tr) yapılacaktır.
 2. Adaylar aşağıda belirtilen Üniversite Kooperatif hesabına 50 TL cari harcamalara katkı payı yatırdıktan sonra, ilgili makbuzdaki dekont numarasını Online başvuru formundaki ilgili alana gireceklerdir. (Başbakanlığın 18.01.2011 tarih ve 27819 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı “Kamu Sosyal Tesisleri Kullanımına ilişkin Tebliği” gereğince cari giderlere katkı ücreti tahakkuk ettirilir.)

[S.S. Çanakkale Onsekiz Mart Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi, T.C. Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Şubesi (IBAN No: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03) ].

 1. Online başvuru yapan adayların bilgileri, başvuru saatinden en geç 24 saat sonra Fakültedeki ÖZYES sistem memuru tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. Online başvurusu onaylanan adaylar, başvuru sırasında belirttikleri eposta adreslerine gönderilen link aracılığıyla Online Başvuru Formu çıktılarını alabileceklerdir.(Evrak teslimi sırasında )
 2. Adayların 17 Ağustos 2018 tarihi saat: 17:00’ye kadar online başvurularını yapmış olmaları gerekir. Bu tarih ve saatten sonra online başvuru sistemi kapatılacaktır.

2) Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi

 1. Online Başvuru işlemini tamamlayarak başvurusu onaylanan adaylar 06 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Sınav Kayıt Bürosuna şahsen başvurarak “ÖZYES için İstenecek Belgeleri” teslim edeceklerdir.
 2. Şahsen başvuru ile evraklarını teslim edecek adayların, ÖZYES’na gireceği tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’ye kadar bu işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir. Adayın ÖZYES’na gireceği gün, sınav esnasında veya sonrasında hiçbir suretle belge ve başvurusu kabul edilmeyecektir.    ( Adayların hangi gün sınava girecekleri sıra numarasına göre belirlenecek ve 17 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir.)
 3. Adayların şahsen başvurularında “ÖZYES için İstenecek Belgeleri” eksiksiz teslim etmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle “ıslak imzaları” alınır ve kendilerine “2018 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi” verilir. Bu adaylar Özel Yetenek Sınavına girmeye hak kazanırlar.
 4. Posta ve/veya Kargo ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve sorumluluk kabul edilmez.

ÖZEL YETENEK SINAVI, ÖZYES’DA UYGULANACAK TESTLER, SINAV KURULLARI VE SINAV GÖREVLENDİRMELERİ

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES)

Madde 11 :

 • ÖZYES, Spor Bilimleri Fakültesi 100. Yıl Spor Salonunda 28–31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Hangi adayın hangi tarihte sınava gireceği aday başvuru sıra numarasına göre belirlenecek ve 17 Ağustos 2018 tarihinde ÖZYES web sitesi üzerinde ilan
 • Adaylar, sınava girecekleri gün ve saatte sınav yerinde kendilerine verilecek Göğüs Numarası, 2018

 ÖZYES Aday Sınav Giriş Belgesi ve Kimlik Belgesi (Nüfus Kâğıdı, Sürücü Belgesi, Pasaport) ile sınav komisyonu önünde hazır bulunacaklardır.

 • Sınav sırasını kaçıran adaylar sınava alınmaz ve sınava girmekten vazgeçmiş sayılır.
 • Adayların başka şehirlerde özel yetenek sınavlarına girecek olmaları mazeret olarak değerlendirilmez.
 • Adaylar ÖZYES sırasında görevlilerin her türlü ikaz ve bilgilendirmelerine uymaları
 • Öğretim elemanlarına agresif davranan, görevlilere veya sınav cihazlarına karşı şiddet sergileyen adaylar ÖZYES’ndan ihraç edilir. Taşkın fiile göre haklarında suç duyurusunda
 • Sınav Yürütme Kurulu gerektiği zaman sınav yer, gün ve saatlerini değiştirme yetkisine

ÖZYES’DA UYGULANACAK TESTLER

Madde 12 :

 • ÖZYES KOORDİNASYON PARKURU ismi altında sekiz (8) istasyondan oluşan bir parkur olarak uygulanır. Adaylar bu parkur sonuçlarına göre değerlendirmeye alınacaktır.
 • Ayrıca Sporcu Özgeçmişi bulunan adaylar, ilgili belgelerini ÖZYES öncesinde şahsen başvuru ve evrakların teslimi sırasında teslim etmelidirler. Bu adaylar belgeleri incelenip uygun görüldüğü takdirde (Ek-1 Tablo-4) “Sporcu Özgeçmiş Puan Tablosu”na göre Sporcu Özgeçmiş Puanı alacaklardır.
 • Sporcu Özgeçmiş Puanı alan adayların bu puanları Tablo-3’de yer alan oranlarda değerlendirme ve hesaplamalara dahil
 • Adayların Koordinasyon parkurunda iki hakkı bulunur ve en iyi dereceleri işleme alınır.
 • ÖZYES’de uygulanacak Koordinasyon Parkurunun açık ve anlaşılır bir şekilde tanıtımı, testlerde kurallara uygun davranışların ne şekilde olacağı, adayların hangi hatalı hareketinde istasyonu tekrarlaması gerektiği vd. bilgiler şematik ve video gösterimi olarak SBF ÖZYES web sitesi üzerinde gösterilmiştir.
 • Adaylara 27 Ağustos 2018 tarihinde kendilerini test edebilmeleri ve gerçek parkurda yarışabilmeleri için Fakülte öğretim elemanları refakatinde yarışma hakkı verilecektir. Bu hak isteğe bağlıdır. Parkuru test etmek isteyen adaylar parkur alanında makbuz karşılığında yatıracakları 5 TL karşılığında bu hizmetten faydalanırlar.
 • Koordinasyon Parkuru testini tamamlayamayan veya Erkeklerde 60, Bayanlarda 80 saniyenin üzerinde performans sergileyenler ÖZYES’de Başarısız sayılırlar. Bu durumdaki adaylar ÖZYES hesaplama ve değerlendirme aşamalarına dâhil

ÖZEL YETENEK SINAVINDA GÖREVLENDİRMELER

Madde 13 :

 • ÖZYES Fakülte öğretim elemanları tarafından yürütülür.
 • Rektörlük gerekli gördüğü takdirde ÖZYES Sınav İzleme Komitesi

SINAV YÜRÜTME KURULU

Madde 14 : Sınav Yürütme Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruludur ve aşağıdaki görevleri yürütür:

 • ÖZYES’da en yetkili organdır, ÖZYES’nın tüm işlemlerini yürütür,
 • ÖZYES programını oluşturur, adayların sınavlarında yer ve zamanı belirler,
 • Sınav güvenliği için alınacak önlemleri belirler,
 • ÖZYES’da ilgili araç-gereç ve malzemeyi tespit ve temin eder,
 • Adayların ÖZYES’da “disiplin – itiraz – diskalifiye” işlemlerini yürütür,
 • ÖZYES ile ilgili tüm itiraz ve hukuki süreçler hakkında nihai kararları

SINAV İZLEME KURULU

Madde 15 :

 • Rektörlük gerekli gördüğü takdirde bir Rektör Yardımcısı Başkanlığında veya görevlendirilecek bir Profesör başkanlığında üç öğretim üyesinden müteşekkil bir kurul ile ÖZYES Sınavlarını
 • Sınav İzleme Kurulu yürütülmekte olan ÖYS Sınavlarına müdahale etmez, görüş öneri ve düşüncelerini bir rapor ile Rektörlüğe

HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME

HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Madde 16 :

 • Sınav Kontrol Komisyonu tarafından onaylanan dereceler komisyon tarafından ÖZYES sistemine girilir ve hesaplamalar yapılmak üzere Bilgi İşlem Komisyonuna aktarılır.
 • Hesaplamalar yapılırken 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 6. Maddesinde açıklanan bilgiler dâhilindeki formüller uygulanır.

(Bakınız: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf )

Not: Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında Erkek ve Bayan adaylar ayrı olarak değerlendirilirler. Buna göre bir erkek aday diğer erkek adaylar ile, bir bayan aday ise diğer bayan adaylar ile rekabet edecektir. (* Engelli adaylar için değerlendirme ve hesaplama kendi aralarında yapılır.)

 1. Derecelerin Standart Puana Çevrilmesi  : ÖYSP  (Özel  Yetenek  Sınav   Puanı)   hesaplanmadan  önce  adayların  Koordinasyon  Parkurundan aldıkları dereceler standart puanlara çevrilir. Bunun  için önce adayların Koordinasyon Parkuru derecelerinin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanır (Erkek ve Bayan adaylar ayrı olarak). Daha sonra aşağıdaki formül uygulanarak her adayın Koordinasyon Standart Puanı hesaplanır.

* Koordinasyon Testi süresi daha düşük olan aday daha başarılı sayılacağından formül aşağıdaki şekilde uygulanır.

  2. Standart Puanın Yüze Açılması (Yüzlük Sisteme Dönüştürülmesi) : Yukarıdaki formül ile elde edilen standart puanlar (Koordinasyon SP) aşağıda belirtilen formül ile yüze açılırlar ve yüzlük sistemdeki karşılığına dönüştürülürler.

Yüze açma Formülü

Buna göre Koordinasyon Testini en iyi derece ile bitiren aday veya adaylar 100 (yüz) puan, en kötü derece ile bitiren aday veya adaylar ise 0 (sıfır) puan almış olacaktır.

3)ÖZYES Değerlendirmesi ve ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) Hesaplanması

ÖZYES Değerlendirmesi iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Koordinasyon Parkuru Puanı (Yüze açılmış Puan)
 • Sporcu Özgeçmiş Puanı

ÖZYES’da elde edilecek puanların bölümlere göre yüzdelik katkıları aşağıdaki gibidir.

Tablo 3 : ÖZYES Puanlarının bölümlere göre katkı yüzdeleri

Bölümler Koordinasyon Parkuru Derecesi Sporcu

Özgeçmiş Puanı

Toplam
Bed. Eğt. ve SporÖğretmenliği % 80 % 20 % 100
Antrenörlük Eğitimi % 80 % 20 % 100
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) % 80 % 20 % 100
Spor Yöneticiliği % 80 % 20 % 100
Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) % 80 % 20 % 100

 

Adayların daha önce hesaplanan Koordinasyon Standart Puanı ve Sporcu Özgeçmiş Puanı yukarıdaki tabloda belirtilen yüzdeler oranında toplanır ve ilgili başvuru yaptığı bölüme ait ÖZYES Puanı (ÖYSP) belirlenir.

4)ÖYSP-SP (Özel Yetenek Sınav Puanı Standart Puanı) Hesaplanması

 1. ÖYSP-Standart Puanı hesaplanırken önce adayların ÖYSP puanlarının ortalaması ve standart sapması hesaplanır
 2. Elde edilen ortalama ve standart sapmalar kullanılarak her aday için aşağıdaki formül uygulanır ve ÖYSP Standart Puanı hesaplanır.

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)  olacaktır.  ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

5) ÖYSP-SP Barajı

 1. ÖYSP-SP puanı 20 puanın altında olan adaylar değerlendirmeye ve sonraki hesaplama adımlarına dâhil edilmeyecektir ve Baraj Altı olarak kabul
 2. ÖYSP-SP’si 20 ve üzeri olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplaması yapılacak ve bu adaylar sonraki değerlendirme aşamalarına tabi tutulacaklardır.
 • Yerleştirme Puanı (YP) Hesaplanması : 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 6. Maddesinde açıklanan ve “Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması” ile ilgili formül ve kriterler kullanılarak her aday için bir YP (Yerleştirme Puanı) hesaplanacaktır.

Yabancı Uyruklu Adaylar için ise YP şu şekilde hesaplanır: YP = ( 0,7 x ÖYSP-SP ) + ( 0,3 x YUBP)

Engelli Adayların Yerleştirme işlemleri ÖYSP Puanlarına göre yapılacaktır.

İLK YERLEŞTİRME, GEÇİCİ ve KESİN SONUÇLAR, İTİRAZLAR, GEÇİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

* Tüm yerleştirme aşamaları, adayların yerleştirme puanlarına göre, en yüksek yerleştirme puanına (YP) sahip

 adaydan    başlayarak    ve    adayların    yerleşmek    istedikleri    bölümlere    dair    tercih    sırası    esas   alınarak

 gerçekleştirilecektir.

* Tüm yerleştirme işlemleri sonunda her bölüm, en yüksek puana sahip ve ilgili bölümü tercih önceliği en yüksek adaylar ile doldurulmuş olacaktır.

İLK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Madde 17:

 • Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacaktır.
 • En yüksek puana sahip adaydan başlayarak ve adayların yerleşmek istedikleri bölümlere dair tercih sırası esas alınarak ilk yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.
 • Eşit puana sahip adayların yerleştirilmesinde; adayların ilk olarak TYT puanına, eşitliğin devam etmesi halinde OBP’na bakılır.
 • YP sırasına göre sıralanan adaylar tercih sırasına göre ve yerleşmek istedikleri bölümdeki boş kontenjan durumuna göre ilgili bölüme yerleştirilecektir. (Her aday için önce ilk tercih edilen bölüme bakılacak, eğer ilk tercih edilen bölümde boş kontenjan kalmadıysa 2. tercih edilen bölüme, 2. tercih edilen bölümde boş kontenjan kalmadıysa 3. tercih edilen bölüme şeklinde devam ederek yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır.)

GEÇİCİ SONUÇLARIN İLANI

Madde 18:

1)   İlk Yerleştirme İşlemleri sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi 01 Eylül 2018  tarihinde   Sınav Yürütme Kurulu tarafından onaylanarak ÖZYES web sitesi üzerinden ilan edilir.

İTİRAZLAR

Madde 19:

 • Sınavlarda uygulamaya ve sonuçlara yönelik  “teknik  itirazlar”,  adayların  sınavlarının  bitişinden itibaren  en geç 2 (iki) saat sonrasına kadar yazılı yapmaları durumunda işleme alınır.
 • İtiraz 50 (Elli) TL  karşılığında  yapılır,  itirazın  haklı  bulunması  durumunda  para  iade    İtiraz  bedelleri Fakülte Mutemedine makbuz karşılığında yapılır. İtirazlar, dilekçe ile birlikte makbuz seri numarası belirtilerek Fakülte Dekanlığına yapılır.
 • İşleme alınan itirazlar Sınav Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Karar, itiraz sahibine Fakülte Dekanlığı tarafından yazılı olarak
 • Geçici sonuçların açıklanmasından sonra bu sonuçlara yapılacak olan itirazlar ise 03 Eylül 2018 tarihi saat: 17:00’ye kadar aynı şekilde Fakülte Dekanlığı’na dilekçe ile başvurarak yapılmalıdır.

KESİN SONUÇLARIN İLANI

Madde 20:

 • Sınav Yürütme Kurulu tarafından itirazların değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak kesin sonuçlar

04 Eylül 2018 tarihinde ÖZYES web sitesi üzerinden ilan edilir.

 • Hangi bölüme yerleştikleri ilan edilen adaylar sınavı ve kayıt hakkını kazanmış sayılır.

GEÇİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

Madde 21:

 • İlk Yerleştirme işlemleri ve itirazların değerlendirilmesi sonucunda kesin sonuçlar listesinde adı bulunan ve kayıt hakkı kazanan adaylar, 05-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen

 başvurmak suretiyle geçici kayıtlarını yaptırırlar.

 • Geçici Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayda gelmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenecek evrakları tamamlayarak kayıt esnasında vermek zorundadır.
 • 07 Eylül 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların isimleri asıl ve yedek listesinden kaldırılır. Bu adaylar daha sonraki ek yerleştirme işlemlerinde de yer alamazlar.

BOŞ KONTENJANLARIN VE YEDEK ADAYLARIN DUYURULMASI, BOŞ KONTENJANLARA ONLİNE BAŞVURU,

EK YERLEŞTİRME, KESİN KAYIT SONUÇLARININ İLANI

* Geçici kayıt işlemleri sonunda kayda gelmeyen adaylar sebebiyle bölüm kontenjanlarının dolmaması durumunda ek

 yerleştirme işlemleri ile bu boş kontenjanlar yeniden doldurulacaktır.

BOŞ KONTENJANLARIN VE YEDEK ADAYLARIN DUYURULMASI

Madde 22: Geçici kayıt işlemleri sonunda kayda gelmeyen adaylar sebebiyle bölümlerde oluşacak boş kontenjan sayıları ve bu boş kontenjanlara başvurabilecek (ilk yerleştirmede yerleşemeyen) yedek adayların listesi 7 Eylül 2018 tarihinde web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

BOŞ KONTENJANLARA ONLİNE BAŞVURU

Madde 23:

 • İlan edilen yedek adaylara kısa mesaj ve eposta yoluyla bir web adresi bağlantısı (link) ve başvuru kodu gönderilecektir.
 • Yedek adaylar bu web adresi bağlantısına tıkladıklarında açılacak sayfaya TC Kimlik numarasını ve Başvuru Kodunu girerek başvurularını yapacaklardır.
 • Online başvurusunu yapan yedek adaylar boş kontenjanlara kayıt yaptırmak istediklerini beyan etmiş sayılacaktır.
 • Yedek adaylar boş kontenjanlara kayıt yaptırmak istediklerine dair bu online beyanlarını 8-10 Eylül 2018 tarihleri arasında yapacaklardır. 10 Eylül 2018 tarihi saat: 17:00’ye kadar başvuru yapmayan yedek adaylar Ek Yerleştirme İşlemlerinde yer alamazlar ve kayıt haklarını
 • Başvuruda bulunan yedek adayların kazanıp kazanamadıkları Ek Yerleştirme İşlemleri sonunda ortaya çıkacaktır.

EK YERLEŞTİRME ve SONUÇLARIN İLANI

Madde 24:

Ek yerleştirme işlemlerine tabi tutulacak adaylar şunlardır;

 • Boş Kontenjanlara online başvuruda bulunan yedek adaylar,
 • Geçici kayıt işlemlerinde ilk tercihleri dışındaki bölümlere kayıt yaptırmış olan adaylar,
 • Ek yerleştirmeye tabi tutulacak adaylar YP sırasına göre sıralanırlar ve bu sıralanan adaylar Yerleştirme İşlemleri’nde belirtilen adımlar izlenerek boş kontenjanlara yerleştirilirler. (En yüksek YP puanına sahip adaydan başlayarak ve adayların tercih sıralarına göre boş kontenjanlara ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir.)
 • Ek Yerleştirme sonuçları 10 Eylül 2018 saat: 19:00 ‘dan sonra ilan
 • Ek yerleştirmede daha üst tercihine yeniden yerleştirilen adaylara yerleştikleri bölümle ilgili kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Bu adayların kesin kayıt için yeniden başvurmalarına gerek
 • Ek yerleştirme sonuçlarına göre ilk kez bir bölüme yerleştirilen yedek adayların 11-12 Eylül 2018 tarihleri arasında ve en geç 12 Eylül 2018 saat:17:00’ye kadar şahsen başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmaları gereklidir. Bu adaylar kayda gelmeden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenecek evrakları tamamlayarak kayıt esnasında vermek zorundadır.
 • İlerleyen tarihlerde olası kayıt sildirmeler de dahil olmak üzere boşalacak bölüm kontenjanlarının doldurulma takviminin belirlenmesi ve kontenjanların doldurulma yetkisi Fakülte Yönetim Kuruluna

KESİN KAYIT SONUÇLARININ İLANI

Madde 25:

 • Ek Yerleştirme işlemleri sonunda ortaya çıkan ve kayıtlarını yaptırmış olan adaylar kesin kayıt listesi olarak

13 Eylül 2018 tarihinde web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

Madde 26:

 • Özel Yetenek Sınavlarına başvuran yabancı uyruklu adaylar diğer adaylarla birlikte Özel  Yetenek Sınavına tabi tutulurlar ve aynı parkurda ÖZYES’e alınırlar.
 • Yabancı Uyruklu aday öğrencilerin TYT Puanına tekabül eden değer için; Rektörlüğün bu aday öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kabulünde uyguladığı sistemde baz alınan kriter aynen uygulanır. Bu puan SPF ÖZYES’de YUBP adıyla kullanılır.
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler SBF’de için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir başvuruda bulunmuş iseler ayrıca SBF’ne başvuruları istenilmez. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ÖZYES’in başlayacağı tarihe kadar yabancı uyruklu aday öğrencilerin gerekli bilgilerini SBF’ye ulaştırmakla sorumludurlar.
 • Yabancı Uyruklu aday öğrencilere ÖZYES’e katılım için ayrıca bir çağrı yapılmaz, adaylar ÖZYES Sınavprosedürünü ve takvimini kendilerinin takip etmeleri

ENGELLİ ADAYLAR

Madde 27 :

1) Engelli Adaylar Koordinasyon testinde 1, 2, 7, 8 nolu istasyonları yapacaklardır. (Bakınız: SBF ÖZYES Başvuru Sistemi web sitesi, Koordinasyon Parkuru)

ADAYLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 28 :

 • Adaylar Online Başvuru İşlemleri esnasında beyan ettikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Hatalı ve eksik bilgi beyanları neticesinde oluşabilecek olumsuzluklarda hiçbir bir hak talep
 • Adayların beyan edecekleri İletişim Bilgilerinin (E-posta adresi, Cep Telefonu, Adres vd.) güncel ve doğru olduğu kabul edilir. Tüm işlemlerde bu bilgileri esas alınır. Fakülte tarafından yapılacak bilgilendirme epostalarını ve smslerini de almış oldukları kabul
 • Adaylar bu bilgilendirmeleri almadığını, görmediğini ve bu sebeple mağduriyet yaşadıklarını belirterek hiçbir hak iddia
 • Adaylar ÖZYES için İstenecek Belgeleri şahsen teslim etmek zorundadırlar. Posta ve/veya Kargo ile gönderilecek evraklar dikkate alınmaz ve sorumluluk kabul

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 29 : Bu Yönergede belirtilmeyen konularda ihtilaflarda Sınav Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 30 : Bu Yönerge Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 31 : Bu Yönergeyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK-1

 

PUAN

OLİMPİK

SPOR FEDERASYONLARI

OLİMPİK OLMAYAN SPOR FEDERASYONLAR
Takım Sporları Bireysel Sporlar Takım Sporları Bireysel Sporlar
100 Milli sporcu olmak veya Türkiye rekoru kırmış olmak Milli sporcu olmak veya

Türkiye rekoru kırmış olmak

Milli sporcu olmak veya Türkiye rekoru kırmış olmak Milli sporcu olmak veya Türkiye rekoru kırmış olmak
 

80

Türkiye şampiyonasında

ilk 3 takım sporcusu arasında yer almak

Türkiye şampiyonasında

ilk 3 sporcu arasında yer almak

 

60

Türkiye şampiyonasında ilk 3 takım sporcusu arasında yer almak Türkiye şampiyonasında ilk 3 sporcu arasında yer almak
 

50

Türkiye şampiyonasında

ilk 5 takım sporcusu arasında yer almak

Türkiye şampiyonasında

ilk 10 sporcu arasında yer almak

 

40

Türkiye şampiyonasında ilk 5 takım sporcusu arasında yer almak Türkiye şampiyonasında ilk

10 sporcu arasında yer

almak

 

 

30

Yıldızlar veya gençler Türkiye şampiyonalarına ilk 10 takım sporcusu içine girmiş olmak Yıldızlar veya gençler Türkiye şampiyonalarına ilk 10 içine girmiş olmak Yıldızlar veya gençler Türkiye şampiyonalarına ilk 10 takım içine girmiş olmak Yıldızlar veya gençler Türkiye şampiyonasında ilk 10 içine girmiş olmak
 

20

Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 10 takım içine girmiş olmak Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 10 içine girmiş olmak Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 10 takım içine girmiş olmak Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ilk 10 içine girmiş olmak

 

OLİMPİK FEDERASYONLAR: (http://www.olimpiyatkomitesi.org.tr/Detay/Olimpiyatlar/Olimpik-Spor-Dallari-ve-Uluslararasi-Federasyonlar/49/1 )

Yaz Spor Oyunları; Atıcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Binicilik, Bisiklet, Boks, Jimnastik, Hokey, Eskrim, Futbol, Güreş, Golf, Halter, Hentbol, Judo, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Okçuluk, Rugby, Su Sporları, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Yelken.

Kış Spor Oyunları; Alp Disiplini, Biatlon, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Serbest Stil Kayak, Snowbord, Artistik Buz Pateni, Buz Hokeyi, Curling, Kısam mesafeli Sürat Pateni, Sürat Pateni, Kızak, Skeleton, Yarış Kızağı.

 1. MİLLİLİK BELGESİ: İlgili özerk veya resmi federasyondan alınmış ve Spor Genel Müdürlüğü’ne (en az Genel Müdür Yardımcısı) onaylatılmış [Kaç ülkenin katıldığı ve yıldız, genç, büyükler gibi millilik kategorisi belirtilen] millilik belgesi
 2. Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen sıralamayı gösterir ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı – Üst yazı ile birlikte federasyondan alınan onaylı müsabaka/yarış çizelgesi örneği
 3. Yarışmalarda elde edilen sıralamanın ilgili federasyon onaylı (en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri) üst yazı ile birlikte bireysel sporlarda müsabaka/yarışma çizelgesi örneği
 4. Üst yazı ile birlikte ilgili federasyondan alınan Türkiye Şampiyonasında dereceyi gösterir belge (fotokopi ise en az ilgili federasyonun Genel Sekreteri onaylı ve imzalı olması gerekmektedir).
 5. Belirtilen kriterleri karşılamayan, orijinal olmayan veya daha sonra takdim edilecek gibi mazeretler kabul

TABLO 5 – 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZYES (ÖZEL YETENEK SINAVI) TAKVİMİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZYES TAKVİMİ

Online Başvuru İşlemleri 06-17 Ağustos 2018
Şahsen Başvuru ve Evrakların Teslimi 06-27 Ağustos 2018
Koordinasyon Parkurunu Test Etme 27 Ağustos 2018
Özel Yetenek Sınav Tarihleri 28-31 Ağustos 2018
ÖZYES Geçici Sonuçlarının İlanı 01 Eylül 2018
Geçici Sonuçlara İtirazlar 03 Eylül 2018
Kesin Sonuçların İlanı 04 Eylül 2018
Geçici Kayıt Tarihleri 05-07 Eylül 2018
Boş Kontenjanların ve Yedek Adayların İlanı 07 Eylül 2018
Boş Kontenjanlara Online Başvuru (Yedek Adaylar) 8-10 Eylül 2018
Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 10 Eylül 2018
Ek Yerleştirmede Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Şahsen Başvurusu 11-12 Eylül 2018
Kesin Kayıt Sonuçlarının İlanı 13 Eylül 2018

 

ADAY BAŞVURU NO
T.C Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi /Yeri
Cinsiyeti
TYT Puanı
OBP
Önceki Yıl Yerleşme Durumu
Mezun Olunan/Olunacak Lise Adı
Bölüm/Tür/Dal
Telefon
Telefon 2
Adres
E-Posta Adresi

 

BÖLÜM TERCİHLERİ

TERCİH SIRASI BÖLÜM

 

Spor Bilimleri Fakültesi ÖZYES Yönergesini okudum, koşulları kabul ediyorum ve yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum. Hatalı ve eksik bilgiler neticesinde oluşabilecek olumsuzluklarda herhangi bir hak talep etmeyeceğimi beyan ediyorum.

Tarih

* Adayların TYT ve OBP Puanları ile Önceki Yıl Yerleşme Durumları Yükseköğretim Kurumundan çekilen verilerin ÖZYES  Sistemine aktarılmasıyla belirlenir.

** Adayların TYT, OBP verileri ile Önceki Yıl Yerleşme durumları konularında olası ihtilaflarda itirazların muhatabı Yükseköğretim

Kurumudur.

TC.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2018 ÖZYES ADAY SINAV GİRİŞ BELGESİ

ADAY NO
T.C. NO
ADI SOYADI
CİNSİYETİ

 

TERCİH SIRASI BÖLÜM

 

 

ADAYIN PERFORMANSLARI

DERECE
1.Deneme 2.Deneme
Koordinasyon Parkuru
Sporcu Özgeçmiş Puanı