ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI KILAVUZU VE YÖNERGESİ

 

 

A. AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1. Bu yönerge Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavları ile öğrenci alınmasına ilişkin esasları düzenler (Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde eğitim vermektedir. Bölümler ve fakülte hakkında detaylı bilgi için lütfen http://sporbilimleri.ankara.edu.tr/ ve http://www.facebook.com/ankarasporbilimleri adresini ziyaret ediniz).
Madde 2. Bu yönerge adayların ön kayıt başvurusu, yetenek sınavı, değerlendirme, tercih, yerleştirme, ek yerleştirme tespit ve usulleri ile kesin kayıt koşulları ile ilgili hükümleri kapsar.

B. 2018-2019 ÖZEL YETENEK SINAV VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DİKKAT: Sınav süresi ve sonuçların ilanı, başvuru sayısına ve ÖSYM sınav sonuçlarının açıklanma tarihine bağlı olarak belirtilen tarihleri aşabilir. Her türlü değişiklik Fakültemiz internet adresinde tebliğ edilecektir.

C. TANIMLAR
Madde 3. Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

D. GENEL ESASLAR:
Madde 4. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine öğrenci alımı ÖSYM 2018 TYT Kılavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bu bölüm T.C. vatandaşı olan ve herhangi bir engeli olmayan adaylar için, yabancı uyruklu adaylar için ve engelli adaylar için bilgiler içermektedir.

a. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinin eğitim programlarına, ilan edilen kontenjanlarla sınırlı olarak TYT puanı, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte kendi yapacakları tercihleri değerlendirilerek öğrenci alınır. Fakülteye alınacak olan öğrencilerin bölümlere göre dağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir.

b. Yabancı uyruklu adaylar kendi aralarında sadece Özel Yetenek Testi sonuçlarına göre sıralanacak ve her bölüme en fazla 5 öğrenci alınacaktır. Fakülteye alınacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin bölümlere göre dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.

c. Tüm programların giriş sınavına başvuran adayların herhangi bir sağlık, fiziksel ve zihinsel engelinin bulunmaması gerekir. Ancak engelli adaylar istediklerinde hem engelli hem de engelsiz adayların sınav prosedürüne tabi olabilirler.

Tablo 1: Bölümlere göre alınacak öğrenci sayıları:

Tablo 2: Bölümlere göre alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayıları:

Madde 5. Fakültemiz bölümlerinin asgari başvuru puanları birbirinden farklı olmakla birlikte Özel Yetenek Testi tüm adaylar için aynıdır. Bölümlerin asgari punları yerleştirme puanlarının ilanından sonra tercih işlemleri esansında gözönünden bulundurulacaktır. Diğer bir ifadeyle Fakültemiz tarafından yapılacak olan Özel Yetenek Sınavına asgari başvuru koşulları şu şekildedir:
Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş ham 2018 TYT puanlarının herhangi bir türünden;

a. Herhangi bir spor dalında milli sporcu olan adaylar için asgari 180.000,

b. Spor alan çıkışlılar ve spor liselerinden mezun adaylar için asgari 220.000,

c. ”a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak adaylar için asgari 240.000.

d. Ankara Üniversitesi tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar.

e. “a, b, c ve d” maddeleri dışında kalan, engelli öğrencilerden [bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)] durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla ilgili yıldaki TYT puanlarından biri 100 ve üzerinde olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereği özel yetenek sınavlarına başvurmaları uygun görülmüştür. Bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmayan raporlar kabul edilmez. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, Sınav Üst Kurulu tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. Bununla birlikte, engelliraporlarının geçerli sayılabilmesi için Sınav Başvuru Tarihinden en az bir yıl önce alınmış olması gerekir. Bu maddede belirtilen başvuru şekli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği dışındaki programlar içindir.

f. “e” maddesindeki adayların puanları (TYT veya 2017 yılı YGS puanları), sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir.

g. “e” maddesindeki adayların, sınava başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 75850160-199-24304 sayılı kararı gereğince, TYT puanları
değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, Tablo 1 de belirtilen kontenjanlar dahilinde kayıtları yapılacaktır. SÖP puanı olan adayların SÖP puanları başvuru esnasında belirtmeleri ve belgelemeleri durumunda değelendirmeye dahil edilebilecektir. Engelli adaylar E-ÖYSP durumuna göre değerlendirileceklerdir. E-ÖYSP spor özgeçmiş puanı (SÖP) ve engelli yetenek testi puanlarından (E-YTP) oluşur.

h. Sağlık kurulu raporlarında belirtilen engel dereceleri, ÖSYM’nin görevlendireceği Komisyon tarafından incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir.

Madde 6. Yerleştirme puanının belirlenmesini takiben fakültenin yukarıda belirtilen bölümlerine aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda tercih işlemleri yapılır. Asgari punalar ayrıca Tablo 3 te de sunulmuştur.

a. Fakültemiz tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak yerleştirme puanı hesaplanan ve herhangi bir spor dalında milli sporcu olan TC vatandaşı adayların 2018 TYT puanlarının herhangi bir türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 180.000 ve üzerinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 200.000 ve üzerinde, Spor Yöneticiliği için 200.000 ve üzerinde puan almaları gereklidir.

b. Fakültemiz tarafından yapılan özel yetenek sınavına başvurarak yerleştirme puanı hesaplanan ve spor liselerinden mezun TC vatandaşı adayların 2018 TYT puanlarının herhangi bir türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 220.000 ve üzerinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 240.000 ve üzerinde, Spor Yöneticiliği için 240.000 ve üzerinde puan almaları gereklidir.

c. “a” ve “b” maddesi dışında kalarak başvuracak TC vatandaşı adayların 2018 yılında TYT’nin herhangi bir puan türünden, Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmemiş, ham olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü için 240.000 ve üzerinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için 270.000 ve üzerinde, Spor Yöneticiliği için 260.000 ve üzerinde puan almaları gereklidir.
Tablo 3. Bölümlere tercih işlemlerinde geçerli asgari TYT puanları.

E. ÖN KAYITLAR
Madde 7. Ön kayıtlar, 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ internet adresinden elektronik ortamda başlayacaktır. Madde 5.e‘de belirtilen engelli kontenjanından başvuran adayların 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Fakülteye şahsen başvurmaları gereklidir. Elektronik ortamda kayıt için izlenecek yolları bu maddenin “f” bendinde bulabilirsiniz. Elektronik ortamda ön kayıt işlemlerini yapan adaylardan;

a. Liselerin spor alanlarından mezun olanlar (SPOR LİSESİ MEZUNLARI HARİÇ) Okul Müdürlükleri’nden “Spor Alan Çıkışlıdır” ibaresi bulunan belgeyi,

b. Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olan adaylar aşağıda detaylı olarak açıklaması yapılan belgeleri,
Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne elektronik ortamda başvuru yapılan günün MESAİ SAATİ bitimine kadar şahsen getirmeleri gerekmektedir. Görevlilerin ilgili belgeleri (Spor Çıkışlı Belgesi ve SÖP Belgeleri) onaylamasıyla ön kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Onaylanmış SÖP puanları, Özel Yetenek Testi öncesinde ilan edilecektir.

c. Diğer tüm adayların ön kayıt işlemleri, adayın elektronik ortamda gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, 24 saat içerisinde merkezi sistemden kayıt onayını takiben alınacak “Ön Kayıt İşlemi Tamamlanmıştır” belgesi ile tamamlanacaktır. Bu adayların sınav için aldıkları randevu tarihine kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur.

d. Yabancı uyruklu adayların başvuru koşulları aşağıdaki gibi olacaktır.
Yabancı uyruklu adayların başvuruları Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, http://oidb.ankara.edu.tr/files/2018/06/yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1-ilan2018.pdf web adresinde belirtilen ilkeler çevresinde yapılacaktır. Detaylı bilgi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın ilgili web sayfasından elde edilebilir.

e. Engelli kontenjanından başvuran adayların 2 AĞUSTOS – 6 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde Fakülteye şahsen başvurmaları gereklidir.

f. Elektronik ortamda kayıt için izlenmesi gereken adımlar:
ÖNEMLİ NOT: Sisteme kayıt olmanız sınava başvurduğunuz anlamına gelmez. Bu yüzden sisteme kayıt olduktan sonra, SINAV KAYIT işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Spor özgeçmiş puanı ile başvuran veya liselerin spor bölümlerinden mezun olan adayların başvurdukları günün MESAİ SAATİ bitimine kadar belgelerini fakültemize getirmeleri ve görevli kişilere onaylatmaları gerekmektedir. Bu adayların başvuruları, belgelerini fakültemize teslim ettikten ve görevli kişilerce kabul edildikten sonra onaylanacaktır. Bu durumun dışındaki tüm adayların başvuruları başvurdukları tarihten itibaren 24 saat içerisinde fakültemizce görevli kişiler tarafından onaylanacaktır. Bu durumdaki adayların sınav gününe kadar fakültemize gelmelerine gerek yoktur.
SÖP Puanı olan adayların ön kayıtları için gerekli belgeler şunlardır:
Spor Özgeçmiş Belgeleri (bu belgeler zorunlu olmayıp spor özgeçmişine sahip olan adaylar içindir): Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerine başvuran adaylardan “Spor Özgeçmiş Puan Tablosu”nda yer alan spor dallarındaki koşullara uyduğunu belgeleyenler ilgili tablodan karşılık gelen puanı Spor Özgeçmiş Puanı (SÖP) olarak alırlar.
Bu işlem sınav komisyonunca incelenerek kararlaştırılır. SÖP ve YTP, ÖSYP’nin hesaplanmasında kullanılır. Spor özgeçmişine sahip olanlar durumlarını (maç kağıdı, yarışma bireysel veya takım sıralamasını gösteren) T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü’nden aldıkları/alacakları ıslak imzalı resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların ön kayıt işlemini tamamlayabilmek ve SÖP puanı alabilmek için ilgili belgeleri internet ortamında ön kayıt işlemini tamamladıktan sonra başvuru yaptıkları günün MESAİ SAATİ bitimine kadar Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi’ne şahsen getirerek SÖP komisyonuna onaylatması gerekmektedir. Belgelerin asıllarının yerine ancak noterden tasdikli suretleri kabul edilir. Resmi evrakların özerk federasyonlar için Federasyon Başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Spor Genel Müdürlüğü’nden en az Genel Müdür Yardımcısı onaylı olması gereklidir.Adaylar yalnızca bir branşta “SÖP” puanı elde edebilirler.

F. ÖZEL KOŞULLAR
Madde 8. Özel yetenek sınav sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programları, ÖSYM Kılavuzu Tablo 5’deki özel koşullar geçerlidir. Fakültemizde eğitim verilen her üç bölümde en az bir yıl olmak üzere SEÇMELİ İNGİLİZCE HAZIRLIK eğitimi verilmektedir.
G. ÖZEL YETENEK SINAVI
Madde 9. Özel Yetenek Sınavı 7 AĞUSTOS – 10 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların Özel Yetenek Sınavları ise 10 AĞUSTOS 2018 tarihinde yapılacaktır.
a. Bu sınav kapsamında Yetenek Testi Puanı (YTP) elde etmek üzere Özel Yetenek Testi (ÖYT) yapılacaktır. ÖYT ve SÖP ile birlikte ÖSYP’nin hesaplanmasında kullanılacaktır. ÖYSP-SP, OBP ve TYT sonuçlarının bu kılavuzun H Maddesindeki formüle göre birlikte değerlendirilmesi ile elde edilecek YP adayların hem asıl, hem de ek yerleştirme işlemlerinde esas alınacaktır.

b. Tüm adayların internet ortamında aldıkları “SINAV RANDEVU SAATİ”inden 45 dk önce sınavın yapılacağı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gölbaşı yerleşkesinde Kimlik Belgesi, Sınav Giriş Belgesi, Sınav Kayıt Belgesi ve Sağlık Raporu ibrası ve kontrolü ile göğüs numarası almak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Engelli adaylara sınav süresince eşlik edecek bir kişi de sınav süresince hazır bulunabilir. Sınav Randevusunu kaçıran adaylar için; belgelendirilmek koşulu ile adayın birinci derece akraba vefat ve/veya hastaneye yatış gerektirecek nitelikte sağlık sorunu ve/veya adayın kendisinin bir sağlık problemi yaşaması durumunda adayın özel yetenek giriş sınavı son gün en son grupta yapılacaktır.

SINAVA GELİRKEN GETİRİLMESİ GEREKLİ BELGELER
Aday sınav günü aşağıdaki belgeleri yanında getirmekle yükümlüdür:
1- Üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan “Kimlik Belgesi”: Pasaport, hüviyet cüzdanı, ehliyet gibi üzerinde fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgesi.

2- Spor Bilimleri Fakültesi Yetenek Sınavı Kayıt Belgesi: Adayın internet ortamından ön kayıt işlemini tamamladıktan sonra almış olduğu çıktı sınav kayıt belgesi olarak kullanılacaktır.

3- ÖSYM Sınav Giriş Belgesi: Sınav giriş belgesi olarak ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından elde edilen belge kullanılacaktır. Bunun için aday TYT sınavına başvuru yaptığı ÖSYM aday işlemleri sayfasından kendi hesabına girerek sırasıyla İşlemler bağlığı altında “Başvurularım/Tercihlerim” bağlantısını tıklayarak 2018 YKS seçilecek ve “Başvuru Kayıt Görüntüle”ye basılıp üzerinde adayın fotoğrafının bulunduğu “2018 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ ADAY BAŞVURU KAYIT BİLGİLERİ” belgesinin çıktısını alarak sınava gelirken yanında getirecektir.

4- Sağlık Raporu: Tek bir doktordan alınmış rapor yeterlidir. Tam teşekküllü rapora ihtiyaç yoktur. Rapor “fiziksel olarak zorlayıcı bir teste girmesinde sakınca yoktur” ibareli olmalıdır. Doktorun ismi, diploma numarası ve imzası yer almalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Kimlik belgesini, sınav giriş belgesini, sınav kayıt belgesini ve sağlık raporunu ibra etmeyen aday kesinlikle sınava alınmaz. Sahte belge getirdiği kanıtlanan adayların sınav giriş hakları iptal edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Giriş Sınavı yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Ayrıca, Spor Bilimleri Fakültesi bölümlerinde sürdürülen eğitim/öğretim programı yüksek şiddetli fiziksel aktivitelerin yanı sıra doğa sporları, su sporları, kayak, bisiklet/dağ bisikleti gibi doğada kamp yapmayı ve şehirlerarası toplu seyahati gerektiren bazı dersleri de içermektedir. Bu nedenle fakülte giriş sınavına başvuran adaylar gerek sınav ve gerekse eğitim süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

Madde 10. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavı Fakültenin Gölbaşı’ndaki spor tesislerinde yapılır.

Madde 11. Sınav türü bütün bölümler için kılavuzda açıklandığı şekilde uygulanacaktır.

Madde 12. Özel Yetenek Sınavında Uygulanacak Testler:

Özel Yetenek Testi (ÖYT): Adaylar parkurda zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Bu test, spor salonunda yapılır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır (Şekil-1. Özel Yetenek Testi Parkuru). Özel yetenek sınavı sırasında adayların parkur üzerindeki araç-gerece kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır. Adayların salon zeminine uygun olmayan ayakkabı kullanmalarına izin verilmeyecektir.Engelli adaylar için Özel Yetenek Testleri (E-ÖYT): Bu testler; MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar olan otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklara sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklara sahip adaylar için, görme engelli adaylar için, işitme engelli adaylar için ve bedensel engelli adaylar için E-ÖYT 1 şeklinde hazırlanmıştır. Ancak bedensel engelli adaylardan tekerlekli sandalye ile hareket eden adaylar ve alt ekstremitelerinden birini kaybetmiş adaylar E-ÖYT 2’ye katılacaktır. Engel grubuna bakılmaksızın tüm adaylar zamana karşı tek hak kullanarak yarışırlar. Engelli adayların sınavı Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Performans Laboratuvarında yapılacaktır. Test sonucu, gözetmen tarafından adayın giriş kartına yazılarak kendisine bildirilecek ve imzalanacaktır. Özel yetenek sınavı sırasında adayların araç-gereçlere kasti olarak zarar verdiğine kanaat getirilirse, adayın ilgili sınavı geçersiz sayılacaktır.

Özel Yetenek Testinin (ÖYT’nin) Uygulanışı:
1. Bölüm: Aday fotosel dikmelerinin arasından geçerek zamanı başlatır, yerden 40 cm yüksekliğindeki denge tahtasına çıkar. Denge tahtasının tamamını kat ederek bu istasyonu tamamlar. Her aday bu istasyonu kat ederken denge tahtası üzerinde başlangıç ve bitiş için işaretlenmiş alanlara basmak zorundadır. Aday denge tahtasından düştüğü takdirde denge tahtasının başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar.
2. Bölüm: Aday yere yerleştirilmiş olan minder üzerinde öne takla hareketi yapar. Öne takla hareketi ayakta başlayıp ayakta bitecektir.
3. Bölüm: Aday yerden 30 cm yüksekliğindeki denge sırasının üzerinden 5 sağa 5 sola olmak üzere toplam 10 sıçrama yapar. Sıçramaların çift ayakla yapılması zorunludur.
Sıçramaya başlama yeri ve sıçrama bölgesi denge tahtasının üzerinden olmak koşulu ile serbest bırakılmıştır.
4. Bölüm: Aday yönlendirme işaretleriyle gösterilen 30 m’lik alanda koşar.
5. Bölüm: Bu bölümde aday, 2 m aralıklarla konulmuş 60 cm, 100 cm ve 60 cm yüksekliğindeki üç engelin birincisinin üzerinden, ikincisinin altından ve son engelin üzerinden geçmek zorundadır. Engel geçişi sırasında engellerden herhangi birisini deviren aday, engeli kendisi düzeltmek ve devrilen engelin başından teste devam etmek zorundadır.
6. Bölüm: Aday 1,5 m aralıklarla dizilmiş 6 slalom direği arasından koşar. Adaylar bu bölümde hiç bir slalom direğini atlamadan tümünün arasından geçmek zorundadırlar. Slalom çubuklarını kasıtlı olarak (eliyle ve vücudunun herhangi bir bölümüyle) devirmediği sürece aday koşusuna devam eder. Aday kapı atladığında başlangıç noktasına geri döner ve ilgili bölüme baştan başlar. Parkurun bu istasyonunun geçerli sayılması kararını öncelikle istasyonda görevli jüri üyesi verir.
7. Bölüm: Aday yönlendirmelerle belirlenen koşu alanında 1 tur (140 m) koştuktan sonra fotosellerin arasından geçerek testi bitirir. Belirlenen alan dışından koşan adayların testi geçersiz sayılacaktır.

Engelli adaylar için Özel Yetenek Testi 1’in (E-ÖYT 1’in) Uygulanışı: Bu test MR (mental retardasyon), ile yaygın gelişimsel bozukluklar olan otizm spektrum bozuklukları, Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklara sahip adaylar ile sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklara sahip adaylar için, görme engelli adaylar için, işitme engelli adaylar için ve bedensel engelli adaylar için Özel Yetenek Testidir. Test tek bölümden oluşur.
1. Bölüm: Aday bisiklet ergometresine oturur. Diz açısı 5-10° arasında olacak şekilde oturma yüksekliği ayarlanır. Aday, kendisine verilen “başla” komutuyla, 120 watt dirence karşı 1000 m pedal çevirmeye başlar. 1000 m bittiğindeki süresi adayın derecesi olarak kaydedilir.

Engelli adaylar için Özel Yetenek Testi 2’nin (E-ÖYT 2’nin) Uygulanışı: Bu test tekerlekli sandalye ile hareket eden veya alt ekstremitelerinden herhangi birini kaybetmiş adaylar için hazırlanan Özel Yetenek Testidir. Test tek bölümden oluşur.
1. Bölüm: Aday kol ergometresine oturur. Rahat bir oturma pozisyonu alması için oturma yüksekliği ayarlanır. Aday, kendisine verilen “başla” komutuyla, 100 watt dirence karşı 1000 m pedal çevirmeye başlar. 1000 m bittiğindeki süresi adayın derecesi olarak kaydedilir.

Şekil 1. Özel Yetenek Testi Parkuru.

H. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adayın yerleştirme puanı (YP), aşağıda detayı verildiği şekilde istatistik yöntemlerle standartlaştırılarak hesaplanacak, ÖSYM’nin belirlediği katsayılardan oluşan formül uygulanarak adayların yerleştirme puanı belirlenecektir (Sınav değerlendirmesinde kadın ve erkek adaylar ayrı gruplar olarak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır).
Madde 13. Adayın yerleştirme puanının hesaplanması: Yerleştirmeye esas olacak puan [Yerleştirme Puanı (YP)] aşağıdaki formüller kullanılarak hesaplanacaktır:
a) Tüm adaylar için:
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P)
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması / ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması) + 50
b) 30.03.2012 tarihi öncesi spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden mezun olmuş adaylar için: 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır. Bu hesaplama yalnızca 30.03.2012 tarihi öncesi spor liselerinden ve liselerin spor bölümlerinden mezun olmuş adaylar için geçerlidir.
YP = (1.17 x ÖYSP – SP) + (0.11 x OBP) + (0.22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)
ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) = 10 x (Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması / ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması) + 50
Madde 14. 2017–YGS’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların orta öğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlar için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2017 ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
İ. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Madde 15. Sınav sonucu olan yerleştirme puanları (YP) 11 AĞUSTOS 2018 tarihinde http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir.

J. TERCİH İŞLEMLERİ
Madde 16. Tercih işlemleri İnternet ortamında ön kayıt sırasında oluşturdukları sistem kayıtları (kullanıcı adı ve şifre) kullanılarak yapılacaktır. Tercih işlemlerinde Madde 6 da belirtilen ve bölümlere göre değişen TYT puan barajları dikkate alınacaktır.
Madde 17. Yerleştirme puanı belirlenen adaylar 12 – 14 AĞUSTOS 2018 tarihleri arasında http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden girmek istedikleri bölümler için tercih yapacaklardır.
Madde 18: Tercih kullanan adaylar başvurdukları bölüm içinde kendi aralarında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralamaya tabi tutulacaklardır. Birinci tercihinde istediği bölüme giremeyip ikinci ve/veya üçüncü tercihi işaretleyen bir aday, eğer ikinci ve/veya üçüncü tercih için yeterli puan toplamışsa bile birinci tercih olarak belirlediği bölüme kayıt hakkı kazanacaktır. Böyle bir durumda (puanların birinci tercih kullanan aday ile eşit olması durumunda), birinci tercihini kullanan adaya kayıt hakkı önceliği verilecektir. Yine eşitlik durumunda ise, Antrenörlük Eğitimi Bölümü için TYT-Sayısal Puan türünden değere; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için ise TYT-Sözel Puan değerine puanına öncelik verilecektir.
Madde 19. Zamanında tercih yapmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.
K. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI VE KESİN KAYIT
Madde 20. Yerleştirme sonuçları 15 AĞUSTOS 2018 tarihinde internet ortamından
http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ sitesinde ilan edilecektir.
Madde 21. Tercihleri takiben yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kesin kayıta hak kazanan adayların kayıtları Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır (Kayıt tarihleri daha sonra ilan edilecektir).
L. EK YERLEŞTİRME
Madde 22. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme başvuruları internet ortamında http://sporbilimleriyeteneksinavi.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacak ve ek yerleştirme kesin kayıtları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Ek yerleştirme işlemlerinde de Madde 6 da belirtilen ve bölümlere göre değişen TYT puan barajları dikkate alınacaktır.

M. İTİRAZLAR
Madde 23.
a. Adaylar herhangi bir test skoruna ait itirazlarını sınav komisyonuna yazılı olarak yaparlar. İtirazların, aday testi bitirdikten sonra en geç bir saat içerisinde yapılması gerekir.
b. İlan edilen SÖP puanlarına itirazlar, 7 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yazılı olarak sınav komisyonuna yapılır.
c. Özel Yetenek Giriş Sınav sonuçlarına (YP puanlarına) itirazların, sonuçlar ilan edildikten sonra 24 saat içinde sınav komisyonuna yazılı olarak yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait dilekçeler dikkate alınmaz.
N. YÜRÜRLÜK
Madde 24. Bu yönergede sınavın tüm aşamaları için belirtilmeyen hususlarda Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Üst Kurulu kararları uygulanır.
Sınav Üst Kurulunun Görevleri
a. Sınav üst kurulu sınavla ilgili her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
b. Adayların özel yetenek giriş sınav programlarının, yer ve zamanının belirlenmesi.
c. Sınav gözetmenleri ve jürilerinin oluşturulması.
d. Sınav güvenliği için önlem alınması.
e. Sınavlarla ilgili araç gereçlerin sağlanması.
f. Gerektiğinde alt kurullar oluşturma ve görevlendirmenin yapılması.
g. Anlaşmazlık durumunda üst kurul sorumlu ve yetkilidir.
Madde 25. Bu yönerge Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Madde 26. Bu yönerge Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

SPOR ÖZGEÇMİŞ PUAN TABLOSU